«ΘΑΡΡΟΣ» 1909:Εκούσιες και ακούσιες απαγωγές

«ΘΑΡΡΟΣ» 1909:Εκούσιες και ακούσιες απαγωγές

-Κλέπτεται εν… χορδαίς και οργάνοις
-Σύλληψις απαγωγέων
«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουλίου 1909
Την παρελθούσαν Κυριακήν εν Τριπόλει εγένετο μουσική απαγωγή. Οι εκεί παραμένοντες μουσικοί Περ. Κάπελλας και Βασίλειος Παναγουλάκης απήγαγον εκουσίως την δεκαπενταέτιδα Μαρίκαν Κωστοπούλου.

Οι απαγωγείς Περ. Κάπελλας και Βασίλειος Παναγουλάκης μουσικοί εντεύθεν καταγόμενοι υπηρέτουν εις την Φιλαρμονικήν Τριπόλεως. Εκεί δε ο πρώτος συνήψεν ερωτικάς μετά της απαχθείσης σχέσεις.

Τον ακολουθεί
Ο Κάπελλας τελευταίως απεχώρησε της Μουσικής, δεν εχωρίσθη όμως και της καρδίας της Μαρίκας.

Αναχωρών προχθές μετά των οργάνων του συμπεριέλαβε και αυτήν, η οποία και αυτή δεν ήθελε να χωρισθή του εκλεκτού της.

Έρως διωκόμενος
Η απαγωγή όμως εγνώσθη αμέσως εν Τριπόλει. Οι συγγενείς της απαχθείσης κατήγγειλαν αυτήν εις την αστυνομίαν, η οποία μαθούσα την αναχώρισιν των απαχθέντων ανέφερε το γεγονός εις την ενταύθα αστυνομικήν διεύθυνσιν και τους αστυνομικούς σταθμούς, τους κατά την σιδηροδρομικήν γραμμήν όπου θα διήρχετο το απαχθέν ζεύγος.

Συλλαμβάνονται
Όταν το τραίνο έφθασεν εις το Διαβολίτσι ο σταθμάρχης εκεί ερευνά και δεν αργεί ν’ ανακαλύψη το ζεύγος. Του αναγγέλλει την λυπηράν εντολήν την οποίαν είχε και πηγαίνουν μαζί μέχρι του Σταθμού.

Εκεί ανωμολόγησεν η κόρη, ότι ηκολούθησε τον εκλεκτόν της.

Χθες απεστάλησαν ενταύθα και ωδηγήθησαν ενώπιον του Εισαγγελέως. Ειδοποιήθη δε και ο εν Τριπόλει κηδεμονεύων αυτήν θείος της Ιωάν. Κυριακόπουλος, ο και την πράξιν καταγγείλας, να έλθη ενταύθα προς παραλαβήν της ακολουθησάσης τον εκλεκτόν της δεκαπενταέτιδος Μαρίκας, διότι αύτη είναι ορφανή. Επ‘ αυτής δε ενηργήθη και ιατρική εξέτασις, η οποία απέδειξεν, ότι αύτη προ πολλού έχει χάση ό,τι πολύτιμον έχει μία κόρη.

______________

ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝ ΙΘΩΜΗ
Επικείμενη σύγκρουσις
«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Αυγούστου 1909
Οι εκ του χωρίου Δραΐνα του Δήμου Ιθώμης Ιωάννης και Λεωνίδας Κοντούλης απήγαγον προχθές ακουσίως την Σταυρούλαν θυγατέρα Θ. Κωνσταντοπούλου άγνωστον πού καταφυγόντες.

Οι συγγενείς της απαχθείσης εξεγερθέντες δια την τόλμην των απαγωγέων και βαρέως φέροντες την γενομένην αυτοίς προσβολήν, απειλούν να εξοντώσουν τους συγγενείς των απαγωγέων, εκ τούτου δε φόβοι συγκρούσεως επίκεινται μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.

Προς πρόληψιν της απειλουμένης συγκρούσεως εκτός του Σταθμάρχου Ιθώμης μετέβη εις Δραΐναν και ο της Εύας. Διετάχθη δε να μεταβή εκεί και το μεταβατικόν απόσπασμα προς πρόληψιν της συγκρούσεως και καταδίωξιν των απαγωγέων.

Εις Δραΐναν μετέβη και ο δήμαρχος Ιθώμης Κλεφτόγιαννης ίνα ενεργήση προς αποσόβησιν της συγκρούσεως των εν λόγω οικογενειών.

Συμπλοκή
«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Αυγούστου 1909
Εγράφομεν προχθές ότι οι εκ του χωρίου Δραΐνα της Ιθώμης Ιωάννης και Λεωνίδας αδελφοί Κοντούλης απήγαγον ακουσίως την εκ του χωρίου Σταυρούλα θυγατέρα Θ. Κωνσταντοπούλου.

Οι απαγωγείς φεύγοντες εκείθεν κατεδιώχθησαν υπο των συγγενών της απαχθείσης, οι οποίοι ωδηγήθησαν προς καταδίωξιν αυτών και το απόσπασμα.

Χθες εγνώσθη εξ ιδιωτικών πληροφοριών, ότι οι καταδιώκοντες ανεκάλυψαν τους απαγωγείς εις τα όρια της Μεσσηνίας προς την Αρκαδίαν μετά των οποίων συνήψαν συμπλοκήν.

Η συμπλοκή εις την οποίαν επρωτοστάτησε το απόσπασμα εξηκολούθησεν επ’ αρκετόν, μηδενός των διαμαχομένων μερών υποχωρούντος.

______________

ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ
«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Αυγούστου 1909
Φαίνεται, ότι είναι η εποχή των απαγωγών. Μετά τας τόσας των ημερών αυτών και την προχθεσινήν εν Ιθώμη και άλλη χθες την πρωίαν έλαβε χώραν εις το Γαρδίκι της Αμφείας.

Ο Στάικος Φαβατάς εκ του ανωτέρω χωρίου βοηθούμενος και υπό άλλου συγγενούς του απήγαγε την θυγατέρα του Ιωάν. Σπύρου ονόματι Σταυρούλαν ακουσίως.

Οι απαγωγείς παραλαβόντες την κόρην ταύτην άγνωστον πού κατέφυγον.

Καταδίωξις αδελφών

Ολίγον μετά την απαγωγήν εγνώσθη αύτη εις τους συγγενείς της απαχθείσης. Οι αδελφοί δε αυτής εκμανέντες ωπλίσθησαν και έσπευσαν προς καταδίωξιν των απαγωγέων.

Τοιουτοτρόπως δε απειλούνται και αιματηραί σκηναί εάν συναντηθούν οι απαγωγείς μετά των αδελφών της απαχθείσης.

Και ο αστυνομικός σταθμάρχης έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, αλλά δεν ανεκαλύφθη το καταφύγιον των απαγωγέων.

Παρουσίασις απαγωγέων
«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Αυγούστου 1909
Ο απαγαγών ακουσίως την εκ Γαρδικίου της Αμφείας Σταυρούλαν θυγατέρα Ιωάν. Σπύρου, Στάικος Φαβατάς, παρουσιάσθη προχθές μετ’ αυτής εις τον Ειρηνοδίκην Αμφείας.

Το… ευάρμοστον ζεύγος κατόπιν εδήλωσε τον αμοιβαίον έρωτά του και την επιθυμίαν της συζεύξεώς του.

Κατόπιν της… ρητής αυτής δηλώσεως ο Ειρηνοδίκης απέστειλε χθες το ζεύγος εις τον ενταύθα Εισαγγελέα παρ’ ου αφέθησαν ελεύθεροι, ίνα εορτάσωσι τους γάμους των, τους οποίους θα τελέσουν μετ’ ολίγας ημέρας.

____________

EKΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝ ΘΟΥΡΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 29 Αυγούστου 1909
Ο εκ του χωρίου Δελήμεμη του Δήμου Θουρίας Κωνσταντίνος Κυρ. Αλεξανδρής απήγαγεν εκουσίως την συγχώριόν του Σταμάταν θυγατέρα Γρηγορίου Γκασιάμη.

Το αλληλαπαχθέν ζεύγος χθες παρουσιάσθη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα και εδήλωσε τον αμοιβαίον έρωτά του και την επιθυμίαν της συζεύξεώς του, μετά την δήλωσιν δε ταύτην αφέθη ελεύθερον.

_____________

ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝ ΙΘΩΜΗ
«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Σεπτεμβρίου 1909
Ο εκ του χωρίου Νεοχωρίου της Ιθώμης Γεώργιος Ν. Μάντος απήγαγεν εκουσίως προχθές το εσπέρας την συγχώριόν του Βασίλω θυγατέρα Δημ. Καραμπούλα.

Το αλληλαπαχθέν ζεύγος την επομένην παρουσιασθέν εις τον Αστυνομικόν Σταθμάρχην Ιθώμης εξεδήλωσε τον αμοιβαίον έρωτά του και την επιθυμίαν της συζεύξεως.

Χθες ωδηγήθη το ζεύγος εις τον ενταύθα Εισαγγελέα παρ’ ου αφέθη ελεύθερον, ίνα εορτάση τους γάμους του.

________________

ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝ ΛΟΓΚΑ
-Καταδίωξις απαγωγέων
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Οκτωβρίου 1909
Ανηγγέλθη χθες εκ Πεταλιδίου, ότι ο Ιωάννης Π. Κουμπαρούλης εκ του χωρίου Χαϊκαλίου της Αιπείας βοηθούμενος και υπό των συγχωρίων του Γεωργ. Καφιώτη, Π. Γεωργοπούλου, Παναγ. Παπαγεωργοπούλου και Ιωάννη Ζαννή απήγαγον προχθές το μεσονύκτιον εκ της εν Λογγά οικίας της την Όλγαν θυγατέρα Ν. Πλαγγέση.

Οι απαγωγείς, ως εγνώσθη, ετράπησαν την προς τα χωρία Χαϊκάλιον και Κόμπους του Δήμου Κολλωνίδων άγουσαν.

Προς καταδίωξιν αυτών και απελευθέρωσιν της απαχθείσης, εξήλθον οι Σταθμάρχαι Αιπείας και Κολλωνίδων.

Μέχρι της εσπέρας όμως της χθες ουδεμία ελήφθη είδησις, εάν ανεκαλύφθη το κρησφύγετον των απαγωγέων.

Σύλληψις απαγωγέων
«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Οκτωβρίου 1909
Οι προ τινών ημερών απαγαγόντες εκ Λογγά βία την Όλγαν θυγατέρα Ν. Πλαγγέση μετά μακράν και σύντονον καταδίωξιν συνελήφθησαν προχθές και απεστάλησαν ενταύθα.

Εκ των απαγωγέων συνελήφθησαν οι Κωνσταντίνος και Μαρίνος Μαρκόπουλοι και Στ. Τσατσόπουλος, οι λοιποί διέφυγον την σύλληψίν των.

Η απαχθείσα αφέθη ελευθέρα υπό των απαγωγέων, αφού πρώτον ησέγλησαν ούτοι επ’ αυτής.

___________

Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ ΑΟΙΔΟΣ
-Ο δράστης, το θύμα
«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Νοεμβρίου 1909
Η το Σάββατον τα εξημερώματα αοιδός Αθηνά Αναγνωστοπούλου ευρίσκεται πάντοτε εν κινδύνω εκ του τραύματος της κεφαλής της.

Ο δράστης Σταματέλος εις την ανάκρισιν ανωμολόγησεν, ότι είχε προ ημερών αποφασίση την εκτέλεσιν της πράξεώς του, διότι δεν αντεπεκρίνετο εις τον έρωτά του.

Η τραυματισθείσα όμως κατέθηκεν αντιθέτως, ότι ούτε τον ηγάπησεν, ούτε υποσχέσεις και ελπίδας καν έδωκεν εις αυτόν, ούτε όμως υποπτεύετο, ότι ούτος μέχρι τοιούτου σημείου θα προέβαινεν, καίτοι κατά την ιδίαν εσπέραν μεταβάς μετ’ άλλων εις το καφωδείον εφαίνετο ζωηρότερος.

Εκ των 7 σφαιριδίων, τα οποία έφερε το όπλον εξήχθησαν μόνον τα τέσσαρα εκ της κεφαλής εν τη κλινική των Γκονοπούλου και Δούση.

Το τραύμα είναι επικίνδυνον, ουδεμία δε βεβαιότης εκφέρεται περί της διασώσεώς της, έχον διεύθυνσιν από της ρινός προς την κεφαλήν, καταστραφέντος εξ αυτού του δεξιού οφθαλμού της.

Την Κυριακήν εκ της κλινικής η τραυματισθείσα μετεφέρθη εις το Αλεξανδράκειον Νοσοκομείον.

Την ιατροδικαστικήν έκθεσιν συνέταξεν τη παραγγελία της αστυνομίας ο αστυίατρος Τζάνες.

Κατά παράξενον σύμπτωσιν η αοιδός αύτη δεν είναι πρώτην φοράν αίτιος εγκλημάτων και εν Πάτραις εγένετο παραίτιος φόνων!!!