«ΘΑΡΡΟΣ» 29 Ιουλίου 1909: Στυγερόν έγκλημα εν Μεσσήνη

«ΘΑΡΡΟΣ» 29 Ιουλίου 1909: Στυγερόν έγκλημα εν Μεσσήνη

Τραγικόν έγκλημα διεπράχθη προχθές έξωθι της Μεσσήνης παρά την θέσιν Άγιος Νικόλαος, το οποίον γνωσθέν ανά την γείτονα πόλιν αληθή κατάπληξιν επροξένησεν.

Εις την ανωτέρω θέσιν ευρέθη φονευμένος και εν οικτρά καταστάσει άγνωστος τις οίδε παρά τίνων αγρίως δολοφονηθείς.

Το γεγονός ανηγγέλθη εις την Υποδιεύθυνσιν Μεσσήνης παρά διαβατών, οι οποίοι εκ της θέσεως εκείνης διερχόμενοι παρετήρησαν εκτάδην κείμενον το πτώμα του αγνώστου.

Άμα τη αναγγελία ο αστυνομικός υποδιευθυντής Φρυγανάς αμέσως έσπευσεν επί τόπου μεθ’ ενός των ιατρών της πόλεως και του Ειρηνοδίκου.

Τις ο νεκρός
Εκ της επιτοπίου μεταβάσεως των αρχών Μεσσήνης παρετηρήθη, ότι ο τόσον αγρίως δολοφονηθείς ήτο μόλις εικοσαετής. Εκ της προχείρου εξετάσεως ανεγνωρίσθη, ότι κατάγεται εκ Πεταλιδίου και ονομάζεται Γεώργιος Βρεττού Αυγουλέας.

Φαίνεται ότι ο ατυχής νέος μεταβαίνων εις Πεταλίδιον δια Μεσσήνης εδολοφονήθη καθ’ οδόν.

Επί του πτώματος του ενηργήθη νεκροψία προς βεβαίωσιν.

Η Αστυνομία καταγίνεται δραστηρίως προς ανακάλυψιν των δραστών της στυγεράς ταύτης δολοφονίας του ατυχούς νέου.

Η αιτία του εγκλήματος
Υπόνοιαι εγείρονται ότι οι δολοφόνοι προέβησαν εις την κακούργον πράξιν των ίνα ληστεύσωσι τον δολοφονηθέντα επί του οποίου χρήματα δεν ευρέθησαν, αφαιρεθέντα παρά των διαπραξάντων το τραγικόν τούτο έγκλημα.

Αι βασιμώτεραι όμως υπόνοιαι επί των οποίων και τας ενεργείας της στρέφει η Αστυνομία προς ανακάλυψιν των ενόχων είναι ότι οι άγριοι φονείς ή ο φονεύς ήσαν εχθροί του φονευθέντος καραδοκούντες την ευκαιρίαν να κορέσωσι την εχθρότητά των εμβάπτοντες εις το αίμα του ατυχούς νέου τας χείρας των, αι δραστήριοι όμως ενέργειαι της Αστυνομίας πιστεύεται ότι θα φέρωσιν εις το φως τους ενόχους του απαισίου εγκλήματος.

Χθες πολλοί μάρτυρες εξετάσθησαν και η συνεχιζομένη ανάκρισις θα επιχύση φως εις το σκοτεινόν της υποθέσεως ταύτης.

Καθά δε μας γράφουν εκ Μεσσήνης η εντύπωσις εν τη πόλει ταύτη είναι οδυνηρά δια το τραγικόν του εγκλήματος, διότι τοιαύτα εγκληματικά συμβάντα δεν λαμβάνουν χώραν εν τη γειτονική πόλει.

Αποκάλυψις του δράστου
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Ιουλίου 1909
Κατά νεωτέρας εκ Μεσσήνης ειδήσεις, εβεβαιώθη πλέον εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως, ότι τον ευρεθέντα φονευμένον εις θέσιν «Άγιος Νικόλαος» έξωθι της Μεσσήνης Γεώργιον Αυγουλέαν εκ Πεταλιδίου, εφόνευσεν ο δεκαεπταετής ποιμήν Παναγιώτης Αλεβίζος εκ Μαυρομματίου του Παμίσου.

Κατά τας ειδήσεις ταύτας του ενεργήσαντος την προανάκρισιν αστυνομικού υποδιευθυντού Φρυγανά, δεν έλαβε χώραν δολοφονίαν, αλλά συμπλοκή. Ο θάνατος δε του Αυγουλέα επήλθεν εξ επενεχθέντος τραύματος εις την κεφαλήν αυτού δια της ποιμενικής ράβδου του φονέως, κατόπιν επελθούσης μεταξύ των συμπλοκής.

Ο φονεύς από της στιγμής του εγκλήματος εξηφανίσθη, η Αστυνομία όμως καταγίνεται δραστηρίως δια την ανακάλυψιν και σύλληψίν του.