Προώθηση σημαντικών έργων της Μεσσηνίας

Προώθηση σημαντικών έργων της Μεσσηνίας

Σημαντικά θέματα για τη Μεσσηνία εγκρίθηκαν χθες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Αναλυτικά είναι τα εξής:

Πρόταση για Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για το έργο: «Βελτίωση της 22ας και 24ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας στο τμήμα Λάμπαινα – αρχαία Μεσσήνη και της οδού Αρσινόης – αρχαιολογικού χώρου (αρχαίο στάδιο)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ102 «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της περιφέρειας», συνολικού προϋπολογισμού: 19.790.000 ευρώ.

Η βελτίωση της 22ας και 24ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη καθώς και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), σε συνδυασμό με την κατασκευή της 7ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Λάμπαινα και την υπό μελέτη οδό Αρφαρά – Λάμπαινα, συνδέει άμεσα την Αρχαία Μεσσήνη με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, το αεροδρόμιο και το λιμάνι Καλαμάτας. 

Το μήκος του τμήματος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη είναι 9,650 χλμ. και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο) είναι 0,797 χλμ. 

Το έργο στοχεύει :

-Στην αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των αξόνων που παρεμβαίνει.

-Στην ομαλή κυκλοφορία και στην αύξηση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου. 

-Στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων οδών.

-Στην αύξηση των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης.

-Στην σύνδεση Αρχαιολογικών Χώρων του Νομού Μεσσηνίας.

-Στην ανάπτυξη των ορεινών Οικισμών του εσωτερικού του Νομού Μεσσηνίας.

Η πράξη, σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί προβλέπεται να υλοποιηθεί σε πέντε υποέργα.

Υποέργο 1: βελτίωση της 22ας και 24ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας στο τμήμα Λάμπαινα – αρχαία Μεσσήνη και της οδού Αρσινόης – αρχαιολογικού χώρου (αρχαίο στάδιο) – εργολαβία

Το υποέργο αυτό αφορά στις εργασίες χωματουργικών, επενδεδυμένων τάφρων, ερεισμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς και τα τεχνικά έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν (σήραγγα εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover) μήκους 84,14 μέτρα, δύο γέφυρες μήκους 10 μέτρων επί της 24ης επαρχιακής οδού, μια γέφυρα μήκους 10,00 μέτρων, επί της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), τοίχους αντιστήριξης, μικρούς οχετούς και αποστραγγιστικές – αποχετευτικές τάφρους).

Επιπλέον, το έργο προβλέπει κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδες και διαγράμμιση λωρίδων κυκλοφορίας, αποκλεισμένων επιφανειών), ασφάλιση οδού (στηθαία ασφαλείας), οδοφωτισμό κόμβων και σήραγγας εκσκαφής καθώς και έργα πρασίνου.

Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις

Υποέργο 3: Εργασίες αρχαιολογίας 

Υποέργο 4: Δίκτυα ΟΚΩ

Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος 

Προγραμματική σύμβαση για κάστρο Μεθώνης

Μετά την αυτοψία στο Κάστρο της Μεθώνης, στις 15 Ιανουαρίου, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Γεωργίου Διδασκάλου, του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, του δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, άλλων αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Πολιτισμού, ακολούθησε η επεξεργασία όλων των θεμάτων που τέθηκαν και καταρτίστηκε πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του κάστρου. 

Στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτών αρχαιολογικών εργασιών». Η προγραμματική αφορά στη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και έχει προϋπολογισμό 475.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αφορά στη συμμετοχή του υπουργείου κατά 195.000 ευρώ, της Περιφέρειας για ποσό 250.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος ανέρχεται σε ποσό 30.000 ευρώ.

Αντικείμενο της προγραμματικής είναι:

•η εκπόνηση μελετών στερέωσης στο δυτικό και ανατολικό επιθαλάσσιο τείχος 

•η εκπόνηση μελετών στερέωσης και αποκατάστασης για το επιθαλάσσιο οχυρό Μπούρτζι

•η ανάθεση ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση της Ακρόπολης του κάστρου, της διαδρομής πρόσβασης και των πυλών

•η υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ανάδειξη του Κάστρου (καθαρισμοί, αποχωματώσεις, ανασκαφικές εργασίες κλπ.). 

•εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση των οθωμανικών λουτρών

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εκτιμάται ότι το σύνολο των μελετών και εργασιών που προβλέπει θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες.

Προγραμματική σύμβαση – γήπεδο Μεσσηνιακού

Εγκρίθηκε επίσης η προγραμματική σύμβαση, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888, για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση – συντήρηση γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο Μεσσηνιακός Γ.Σ., οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν:

•στην αντικατάσταση του υπάρχοντος φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα 

•στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, από την οποία θα αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα 

•στην εγκατάσταση του συστήματος διαβροχής του χλοοτάπητα.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας.

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών 

Εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση 7ης επαρχιακής οδού (Τμήμα Κάτω Μέλπει – Στάσιμο – Όρια νομού)», με προϋπολογισμό 460.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης του καταστρώματος της επαρχιακής οδού (ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, σημάνσεις) και στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εν λόγω τμήμα.