Με 52,65% οριστικός ανάδοχος για Open Mall στην Κυπαρισσία

Με 52,65% οριστικός ανάδοχος για Open Mall στην Κυπαρισσία

Ομόφωνη απόφαση για «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ανάπλαση Οδών και Πεζοδρομίων (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας)”» έλαβε σε συνεδρίασή της, με τηλεδιάσκεψη, το μεσημέρι της Δευτέρας η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση για το “OPEN MALL”, η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 68Α0ΩΗΕ-19Θ, η Ο.Ε. «αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει το από 18-06-2021 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Οδών και Πεζοδρομίων (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας)”, στον οικονομικό φορέα “ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ”, με μέση έκπτωση 52,65%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και τιμή προσφοράς 567.196,91 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2021».