Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου και Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου και Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, μετά την την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Γνώμονας είναι το αμοιβαίο όφελος και η συμπληρωματική συνέργεια των δύο φορέων στην προώθηση και υποστήριξη της εξωστρέφειας της δράσης τους και της διάχυσης της γνώσης, με κοινό όραμα την ανάπτυξη και πρόοδο της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

Μνημόνιο

Όπως αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας, ως κεντρικός πυρήνας της προγραμματικής συμφωνίας ορίζεται η οργανωμένη προσέγγιση και διασύνδεση της Επιχειρηματικής Κοινότητας με την παραγωγή και τη διαχείριση της τεχνογνωσίας. Το πλαίσιο συνεργασίας εξειδικεύει τους προγραμματικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία των δύο φορέων θα περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και ενέργειες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ίδρυση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών μελετών” θα ενισχύσει την κοινή προσπάθεια.

Τομείς δράσης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικά υποσχόμενης συνεργασίας, η οποία καλύπτει τους εξής 4 τομείς:

1. Την ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης των οικονομικών επιδράσεων μέτρων πολιτικής, σε περιφερειακό επίπεδο. Η ανάλυση θα βασιστεί στην ανταλλαγή δεδομένων και στην επεξεργασία τους με σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές. Στόχος είναι η παραγωγή προτάσεων οικονομικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης σε τοπικό και σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα συμβάλλει σε τακτική βάση με αρθρογραφία στα ενημερωτικά δελτία, αναλύσεις και μελέτες οικονομικού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου.

2. Την εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, σε ζητήματα μακροοικονομίας, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, επιχειρηματικότητας και διοίκησης επιχειρήσεων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ένας ενδεικτικός κατάλογος προτάσεων και προγραμμάτων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

-Επενδυτικά προγράμματα ΜμΕ μέσω Αναπτυξιακών Τραπεζών

-Σύγχρονες και αποτελεσματικές μέθοδοι Διαχείρισης Κεφαλαίου Κίνησης ΜμΕ

-Εξαγωγές και Λειτουργική Αποτελεσματικότητα ΜμΕ

-Διαχείριση Κινδύνου και ΜμΕ

-Σύγχρονα Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

-Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

-Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Επενδύσεις

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

-Χαρτογράφηση Αγοράς και Παρακολούθηση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων Εθνικού και Τοπικού Ενδιαφέροντος

-Διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

-Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

-Διαχείριση Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα

-Διεθνής Τουριστική Αγορά και Τουριστική Οικονομία

-Ανάπτυξη μοντέλων κοστολόγησης

-Φορολογική συμμόρφωση και συνείδηση

-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και online τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων

-Χρηματοπιστωτικός και οικονομικός γραμματισμός επιχειρηματιών και εργαζομένων.

3. Την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, των μελών του Επιμελητηρίου μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

4. Τη δημιουργία μικτής Ομάδας Εργασίας, η οποία θα επικεντρώσει τις εργασίες της στην επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και πολιτικών, εστιάζοντας στη διατύπωση σχετικών αξιολογήσεων, προτάσεων και αναλύσεων. Η Ομάδα Εργασίας θα αναλάβει επίσης, κατόπιν συμφωνίας των δυο μερών, την κατάρτιση και υλοποίηση κοινών δράσεων, την προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης που αφορούν στην οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Της Βίκυς Βετουλάκη