Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ λιανεμπορίου

Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ λιανεμπορίου

Β’ Κύκλος e – λιανικό

«Ξανατρέχει» (β’ κύκλος) πρόγραμμα επιχορήγησης ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

•Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30ή/9/2019

•Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1η/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Οι επιχειρήσεις που:

•Έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔ 47, είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα

•Διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες

•Έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

•Υφιστάμενες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019

•Νεοσύστατες (για αυτές η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους)

•Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία [τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη] πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

•Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

•Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

•Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

•Δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ Κύκλο του προγράμματος e-ΛΙΑΝΙΚΟ

•Υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μόνο για νέα e-shop) ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως:

-server με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιλέξιμη είναι και η μορφή Infrastructure as a Service (IAAS) για ένα έτος.

-Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός: εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ

-Η/Υ (Desktop/Laptop),

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως:

-Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, σε2 γλώσσες

-περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

-Προμήθεια λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop για ένα έτος.

-Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Από 9/7/2021 έως 29/9/2021 (ώρα 15:00)

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό ωφελούμενο της Δράσης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
•επιδότηση: 5.000 ευρώ για την περίπτωση κατασκευής νέου e-shop

•επιδότηση: 1.500 ευρώ εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη e-shop πριν τις 18/3/2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η/3/2020.

•Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopin shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.)

•Οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο παγίων

•Δε θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.

•Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

•Δεν επιδοτούνται tablets, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις

•Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν επηρεάζει τη σειρά αξιολόγησης, βαθμολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων (δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

•Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης

•Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων

•Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής

•Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο αξιολόγησης προτάσεων είναι το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Οικονομική στήλη/ Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος