Μεσσηνία: Πώς θα δοθεί στεγαστική συνδρομή για επισκευή πυρόπληκτων κτηρίων

Μεσσηνία: Πώς θα δοθεί στεγαστική συνδρομή  για επισκευή πυρόπληκτων κτηρίων

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών, Ανάπτυξης – Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών – Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές.

Η συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνει περιοχές της Μεσσηνίας, της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Ηλείας που επλήγησαν από φωτιές από 2 έως και 5 Αυγούστου.

Ειδικότερα για τη Μεσσηνία, η απόφαση περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Βασιλιτσίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος και τις Δημοτικές Κοινότητες Διαβολιτσίου, Κάτω Μελπείας και Καρνασίου της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.),

Προθεσμίες
Οι προθεσμίες, όπως τίθενται από την απόφαση, είναι οι εξής:

-Ο/η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

-Ο/η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/-ή διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτηρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για:

1. Ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο.

2. Επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής, εντός προθεσμίας είτε ενός έτους από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο.

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται σε απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο έτη.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

H Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο, που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους δικαιούχους δανειολήπτες.

Έναντι της στεγαστικής συνδρομής χορηγείται πρώτη αρωγή με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, για την αποκατάσταση πληγέντος κτηρίου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13-8-2021 (Α΄ 143).

Τα δάνεια θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε 15 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα γίνει σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων ορίζεται σε 25 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα γίνει σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Της Βίκυς Βετουλάκη