Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παπαθεοδώρου απέστειλε προς τον Δήμον εν προσχέδιον της Λαχαναγοράς, την μελέτην της οποίας έχει αναλάβει να εκπονήση. Το προσχέδιον τούτο είναι απόρροια μελέτης βασιζομένης εις την προκαταβολικώς ειλημμένην από μέρους του Δήμου απόφασιν της εξυπηρετήσεως κυρίως των κηπουρών.

ΣΥΜΦΩΝΑ με το προσχέδιον αι πλευραί της αγοράς, ήτις θα γίνη εις το συνήθη σημερινόν τόπον αυτής, ετοποθετήθησαν έσωθεν της οικοδομικής γραμμής. Με αυτόν τον συνδυασμόν επιτυγχάνεται η διεύρευνσις των οδών κατά δύο μέτρα. Η οπίσθια επίσης πλευρά αυτής ετοποθετήθη σχεδόν παραλλήλως προς τας γραμμάς της ιδιοκτησίας των γειτονικών ακινήτων Μελά – Μπενάκη και εις απόστασιν δημιουργούσαν δίοδον 5-6 μέτρων. Όπισθεν της Λαχαναγοράς θα υφίσταται ετέρα δίοδος.

ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ η Λαχαναγορά θα έχη τέσσαρας εισόδους εξ ων η μία θα είναι η κεντρική, ήτις θα εξυπηρετή κυρίως την κυκλοφορίαν του κοινού. Αι τρεις έτεραι με την όπισθεν δίοδον θα εξυπηρετούν αφ’ ενός με την ευχερή και ταχείαν προσκομιδήν των προϊόντων δια παντός τροχοφόρου και ζώου κατά τας πρωινάς ώρας, αφ’ ετέρου δε μετά την απομάκρυνσιν ταύτην και τοποθέτησιν των προϊόντων, την άνετον και ευχερή κυκλοφορίαν του κοινού.