Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤ’ αρχήν το «Θάρρος» ενισχύει με πάσαν καλήν διάθεσιν οιανδήποτε χρησιμοποίησιν εγχωρίων κεφαλαίων. Αλλ’ αυτή η αταξία η οποία παρατηρείται με την συγκοινωνίαν των ηλεκτρικών οσχημάτων δεν πρέπει να εξακολουθήση. Ο κόσμος πληρώνει και πρέπει να έχη τας στοιχειώδεις ανέσεις και να μη στοιβάζεται σαρδεληδόν εις ακάθαρτα και πεπαλαιωμένα οχήματα.

Ο Δήμος από της απόψεως της τηρήσεως της συμβάσεως και η Αστυνομική Αρχή, προκειμένου περί του επικρατούντος τας ώρας της μεγάλης κινήσεως συνωστισμού είναι ανάγκη να λάβουν μέτρα, αφού δεν λαμβάνουν οι ανάδοχοι. Άλλωστε δι’ αυτήν την αλλόκοτον κατάστασιν επικρατεί γενική αγανάκτησις από μέρους του κόσμου, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα επιλογής συγκοινωνιακών μέσων μετά της Παραλίας δια να διορθώση αυτός την κατάστασιν, άνευ της επεμβάσεως και Δήμου και Αστυνομικής Αρχής.

-ΠΡΟΕΛΘΟΝΤΕΣ εις τα γραφεία μας μερικοί εκ των καρραγωγέων εν αγανακτήσει μας ανεκοίνωσαν ότι το τμήμα της οδού Μεσσήνης και ιδιαίτατα προς το Ασπρόχωμα έχει καταστή τελείως αδιάβατο, ότι δίτροχα εθρυμματίσθησαν λόγω των υπαρχόντων λάκκων και οι ίπποι των κινδυνεύουν. Είναι ανάγκη να ληφθή ταχέως μέριμνα προσωρινής επισκευής τουλάχιστον, διότι άλλως, καθ’ α μας εδήλωσαν, θα φθάσουν και μέχρις συλλαλητηρίου.