Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΚΕΤΟ ενταύθα ο απoοσταλείς κατόπιν των ενεργειών του βουλευτού Καλαμών Μπενάκη υπό του υπουργείου των Στρατιωτικών ανθυπολοχαγός πυροσβέστης Λάμπος Μπατάλιας, όπως εγκυμνάση τους εδώ πυροσβέστας.

Ο διοικητής του Συντάγματος Κοντόσης έσχε την έμπνευσιν όπως διαθέση 30 καταλλήλους άνδρας της ενταύθα φρουράς ίνα εγκυμνασθούν από μέρους του εν λόγω αξιωματικού, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δια την περίπτωσιν πυρκαϊάς αποτελεσματικώς. 

Της εκγυμνάσεως των ανδρών θα επιληφθή αμέσως ο ανθυπολοχαγός πυροσβέστης.

-ΑΙ παρά τον αλευρόμυλον των Αποστολάκη – Φεραδούρου και Σία οδοί, είναι σχεδόν αδιάβατοι. Δέον να σημειωθή ότι οι δρόμοι αυτοί είναι πολυσύχναστοι. Ελπίζομεν ότι ο Δήμαρχος θα διατάξη την αποστολήν συνεργείων δια την πρόχειρον αυτών επισκευήν. Επιβάλλεται αυτό, διότι άλλως τε το κακόν έχει παραγίνει.