Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της προχθές η τοπική επιτροπή της επιθεωρήσεως των Ξενοδοχείων αποτελουμένη εκ των Ρουσοπούλου, υπαλλήλου της Νομαρχίας, Ανθυπιάτρου Ζουμπούλη και Ανθυπομοιράρχου Γεωργίου, επελήφθη της επιθεωρήσεως των εν τη πόλει ξενοδοχείων ύπνου συνεχίσασα και χθες την επιθεώρησιν. Η επιτροπή έκαμεν τας δεούσας υποδείξεις προς διόρθωσιν των παρατηρηθεισών ελλείψεων, υπεδείχθη δε ότι πρέπει να συμμορφωθώσι απαρεγκλίτως προς ταύτας δια να αποφύγωσιν την δίωξίν των εν επομένη επιθεωρήσει.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Αγουλινίτσης ενέκρινε την κατασκευήν υπονόμου εις την κεντρικήν αγοράν μεταξύ των οικιών Π. Ζουμπάκη και Ιωάν. Κορωναίου και μέχρι της γεφύρας της κειμένης προς της οικίας του Αρ. Οικονόμου επί τη βάσει του εκπονηθέντος σχεδίου του εμπειροτέχνου Αθ. Σκουλαρίκη.

-Ο Σύλλογος των Κυριών διένειμε μακαρόνια εντός μιας ημέρας εις 700 περίπου πτωχάς οικογενείας. Το γεγονός τούτο είναι αρκετά χαρακτηριστικόν της αγαθοεργού δράσεως του λαμπρού αυτού σωματείου.