Διαβούλευση στο Δήμο Καλαμάτας για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διαβούλευση στο Δήμο Καλαμάτας για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η εισαγωγή Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) στην καθημερινότητά μας είναι μια σημαντική παρέμβαση απέναντι στις επιπτώσεις του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Βασικό στοιχείο υποδομής για τη χρήση Η/Ο είναι η εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία κατά μήκος του οδικού δικτύου, αλλά και σε χώρους στάθμευσης.

Ο Δήμος Καλαμάτας εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

Η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη σύνταξη του ΣΦΗΟ ακολουθεί τρία Στάδια, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:

Στάδιο 1, στο οποίο αρχικά θα γίνει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, ενώ σε επόμενο βήμα θα προκύψουν διάφορα σενάρια για τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης, καθώς και των θέσεων στάθμευσης Η/Ο. Στάδιο 2, στο οποίο θα γίνει διαβούλευση επί των επικρατέστερων σεναρίων χωροθέτησης, και Στάδιο 3, στο οποίο θα αναλυθούν οι διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί το Στάδιο 1 και προκειμένου να γίνει διαβούλευση επί των εναλλακτικών (Στάδιο 2), ο Δήμος Καλαμάτας καλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο https://sfhokalamata.wixsite.com/diavoulefsi έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Η διαβούλευση στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας κατά την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο., για να υπάρξει η βέλτιστη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης.