Ελληνικό Κτηματολόγιο για Πυλία: «Δεν υπάρχει λόγος αναστολής της προανάρτησης»

Ελληνικό Κτηματολόγιο για Πυλία: «Δεν υπάρχει λόγος αναστολής της προανάρτησης»

Ο πρόεδρος του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απάντησε στην αναφορά του βουλευτή Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου στη Βουλή που αφορούσε στον εσφαλμένο χαρακτηρισμό ακινήτων ως δημοσίων κτημάτων στην προανάρτηση του εθνικού κτηματολογίου για την περιοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Όπως αναφέρεται σε αυτή, δεν έχουν παρατηρηθεί αστοχίες τέτοιες που να δικαιολογούν αναστολή της προανάρτησης.

Στην αναφορά αναμένεται απάντηση και από το υπουργείο Οικονομικών.

Εθνικό Κτηματολόγιο
Όπως αναφέρεται στην απάντηση: «Η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου συνίσταται στην καταγραφή των εγγραπτέων δικαιωμάτων σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Για το σκοπό αυτό, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν.2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συλλέγονται οι δηλώσεις των δικαιούχων με περιγραφή του εγγραπτέου δικαιώματος και αναφορά στον τίτλο και την αιτία κτήσης του.

Στη συνέχεια η κτηματογραφούσα αρχή μέσω των αναδόχων εταιρειών, στις οποίες αναθέτει έπειτα από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό την κτηματογράφηση των περιοχών, επεξεργάζεται τα στοιχεία των δηλώσεων του Ν.2308/1995 σε συνδυασμό με τους συνυποβαλλόμενους τίτλους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεχθεί από άλλες υπηρεσίες, από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το συνολικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής αποτυπώνεται στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της Προανάρτησης, όπου το δηλωθέν ακίνητο λαμβάνει κωδικό αριθμό (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) και συνδέεται με το έγκυρο ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου.

Τα στοιχεία της Προανάρτησης ελέγχονται από τους δικαιούχους και δύνανται να διορθωθούν κατόπιν υποβολής αίτησης επανεξέτασης εντός 45 ημερών».

Δεν υπάρχει θέμα αναστολής
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση με την προανάρτηση στις περιοχές Πύλου – Νέστορος ο πρόεδρος του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αναφέρει: «Στην περίπτωση που για το ίδιο ιδιοκτησιακό αντικείμενο έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκρουόμενων δικαιωμάτων από περισσότερους δικαιούχους, όπως συνέβη στις περιοχές των οικισμών Κορυφασίου, Ελαιοφύτου και Γιάλοβας του Δήμου Πύλου – Νέστορος για ακίνητα που δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα, εμπίπτουν όμως εντός εκτάσεων που έχουν δηλωθεί από την Κτηματική Υπηρεσία με την επίκληση της κυριότητας του Δημοσίου με βάση την έγγραφή τους στα Βιβλία Καταγραφής Δημοσιών Κτημάτων, διενεργείται από το προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης έλεγχος νομιμότητας (άρθρο 3Α ν. 2308/95) και πρόκριση του εγκύρου δικαιώματος, με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία.

Ειδικότερα, τα Βιβλία Καταγραφής Δημοσιών Κτημάτων συνιστούν δικαστικά τεκμήρια που παράγουν πλήρη απόδειξη υπέρ του Δημοσίου με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει (πρβλ. ΑΠ 256/2020) και οι ιδιώτες καλούνται να αποδείξουν το δικαίωμά τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α΄488/29-12-38). Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε δικαιούχος έχει στοιχεία/έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμά του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (λ.χ. παραχωρητήρια από δημόσιους φορείς, αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων, διοικητικές πράξεις, αδιάκοπη σειρά τίτλων ιδιοκτησίας από το 1885 κ.λπ.), έχει τη δυνατότητα να τα προσκομίσει προκειμένου να εξεταστούν από το μελετητή στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας (άρθρο 3Α ν. 2308/95).

Σχετικά με την αναφορά σας στις διενεργηθείσες απαλλοτριώσεις εκτάσεων με σκοπό την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, των αποστραγγιστικών, αποξηραντικών και αρδευτικών έργων έλους Γιαλόβης (Πυλίας), σημειώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του μελετητή συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις που να αφορούν στο αποστραγγιστικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής, καθώς δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις από τους φορείς του Δημοσίου.

Αναφορικά με το αίτημά σας για απόσυρση της Προανάρτησης στους ανωτέρω οικισμούς, σας αναφέρουμε ότι στους ελέγχους που διεξήχθησαν από την κτηματογραφούσα αρχή τόσο πριν από την Προανάρτηση όσο και σε συνέχεια του παρόντος εγγράφου σας, δεν εντοπίσθηκαν ούτε εκτεταμένες – ούτε συστηματικές αστοχίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αναστολή της Προανάρτησης».