Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΠΕΙΔΗ παρετηρήθη εξέγερσις δια το ζήτημα της ανεγέρσεως δεξαμενής εν τη πλατεία, ήτις θα τροφοδοτείται εξ ύδατος δια δύο υδραυλικών, εζητήσαμεν και ελάβομεν τας κάτωθι πληροφορίας:

Η απόφασις της ανεγέρσεως δεξαμενής επεβάλλετο αφ’ ενός μεν δια λόγους υγείας της πόλεως, ίνα μη αντλείται ύδωρ εν μέση πλατεία και εξ ακαλύπτων φρεάτων, αφ’ ετέρου δε εκ λόγων σκοπιμότητος, ίνα υπάρχη πάντοτε μεν η αναγκαία ποσότης δια περίπτωσιν πυρκαϊάς, να υδρεύωνται δε είθεν και οι αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες.

Η τοποθέτησις της δεξαμενής δεν ηδύνατο να γίνη εκεί όπου είναι το φρέαρ, αφ’ ενός μεν διότι δεν θα ηδύναντο ευχερώς και άνευ κατασκευής γεφύρας να υδρεώνται οι αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες, αφ’ ετέρου δε διότι ευλόγως θα εζήτουν και αποζημίωσιν ακόμη οι ιδιοκτήται των απέναντι οικιών, ων θα επεκλείετο η θέα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑΙ άλλως τε δεξαμεναί έχουν ανεγερθεί εις πολλάς πλατείας της Ελλάδος (όπως εις την Βάθην των Αθηνών). Ως προ το αισθητικόν μέρος μάς ανεκοινώθη ότι περί την δεξαμενήν θα γίνη κηπάριον και θα φυτευθούν δένδρα, θα καλυφθή δε αύτη δια κισσών ώστε να αποτελή στόλισμα δια την πλατείαν.