Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΧΘΕΙΣΑ εκ του εις Αθήνας ταξιδίου της η κα Κόσσυβα έφερε πλουσιωτάτην συλλογήν μοντέλλων και υλικών της χειμερινής σεζόν, δια το επί της οδού Αριστομένους 70 κατάστημά της.

-ΑΦΙΧΘΕΙΣΑ εξ Αθηνών η μοδίστα γυναικείων πίλων δις Κατίνα Χρ. Θεοφιλοπούλου εκόμισε πλουσίαν συλλογήν μοντέλλων και υλικών της χειμερινής σεζόν δια το επί της οδού Αρτέμιδος εργοστάσιόν της. Δεν παραλείπωμεν να γνωρίσωμεν, ότι εν τω καταστήματι κατασκευάζονται και επισκευάζονται παντός είδους καστόρια. Τιμαί ασυναγώνισται.

-ΕΚ των τελευταίων βροχών αι οποίαι υπήρξαν γενικαί καθ’ όλην την Μεσσηνίαν, προεκλήθησαν ζημίαι εις τους οψίμους καρπούς.

ΚΑΤΑ χθεσινάς πληροφορίας των προέδρων των Κοινοτήτων Μικρομάνης και Σπερχογείας οι πλημμυρήσαντες χείμαρροι κατέκλυσαν τας πεδιάδας Μακαρίας και Ρίνας, εκ της πλημμύρας δε ταύτης κατεστράφη η παραγωγή των οσπρίων και του αραβοσίτου, καθώς και η των οψίμων δημητριακών καρπών. Ανάλογοι είναι και αι προξενηθείσαι ζημίαι εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Μεσοποταμίας και τας γειτονικάς κοινότητας του τέως Δήμου Άριος.