Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΑΝ υποφέρετε εκ ρευματισμού δεν πρέπει ν’ αγνοήτε πως θα δυνηθήτε να τον θεραπεύσητε. Επί της περιπτώσεως ταύτης θα σας ανακοινώσωμεν ενδιαφέροντα τινά σημεία.

Ο ρευματισμός δεν δημιουργείται άνευ αφορμής. Υπάρχει κάτι εις τον οργανισμόν σας, όπερ προξενεί το κακόν τούτο, του οποίου συνέπεια είναι αι φλογώσεις των κλειδώσεων και οι οξείς πόνοι. Είναι αναμφσβήτητον ότι εάν κτυπήσετε την αιτίαν του κακού τούτου, ο ρευματισμός δεν θ’ αναφανή πλέον. Τούτο ακριβώς επιδιώκουσι τα καταπότια Πινκ.

Η πλειονότης των ιατρών αποδίδει την αιτίαν του ρευματισμού εις την ύπαρξιν δηλητηρίου εντός του αίματος, του ουρικού οξέος. Η τονωτική εν τούτοις θεραπεία των καταποτίων Πινκ απεδείχθη η λυσιτελεστέρα, διότι καθιστά το αίμα ικανόν ν’ απαλλαγή του δηλητηρίου τούτου φυσιολογικώς, ήτοι δια των εντοσθίων, των νεφρών και του δέρματος. Τούτου επιτυγχανομένου, ο ρευματισμός θεραπεύεται. Δεν αποφαίνεται πλέον ουδεμία εκδήλωσις εφ’ όσον το αίμα διατηρείται πλούσιον και αγνόν, η χρήσις των καταποτίων Πινκ είναι η πλέον ενδεδειγμένη.