Φιλιατρά: Ξεκίνησαν οι εργασίες πλακόστρωσης καντουνιών

Φιλιατρά: Ξεκίνησαν οι εργασίες  πλακόστρωσης καντουνιών

Ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς εργασίες στο πλαίσιο υλοποίηση του έργου «Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο ανάδοχος αναδείχθηκε προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 14,10%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και τιμή προσφοράς 122.371,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, «το εν λόγω έργο αφορά στις εργασίες πλακοστρώσεων καντουνιών και ηλεκτροφωτισμού αυτών στη Δ.Κ. Φιλιατρών στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου.

Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 1.643,0μ2 συνολικά. Η μελέτη περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες καθαίρεσης των επιφανειών, τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης όπου απαιτείται, σύνδεση των νέων παροχών και τοποθέτηση πλήρους δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Ακολουθεί η επίχωση με άμμο λατομείου για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων αποχέτευσης και η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής για τη διαμόρφωση της σκάφης. Ακολουθεί διάστρωση 10 εκ με θραυστό υλικό λατομείου και συμπίεση αυτού. Η τσιμεντόστρωση της επιφάνειας θα γίνει σε πάχος 15 εκ με C12/15.

Στις περιπτώσεις διάστρωσης έγχρωμου σκυροδέματος, επιλογή χρώματος από την Υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C16/20. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει σε υπόστρωμα άμμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες επισκευής/αποκατάστασης φρεατίων. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.

Αντικείμενο της παρούσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και οδοφωτισμού είναι η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού και η φωταγώγηση του προς ανάπλαση χώρου. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών αστικού φωτισμού ύψους 3,00 έως 3,50 μέτρων, τα οποία θα τροφοδοτούνται μέσω υπογείου καλωδίου από κεντρικό πίνακα πίλαρ».

Του Ηλία Γιαννόπουλου