Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η Γεωργούλα χήρα Γ. Δρακόλια ή Πιτάρου, κάτοικος Σιδηροκάστρου, περιελθούσα εις έριδα έξωθι της εν Σιδηροκάστρω οικίας της μητρός της ομοχωρίου της Ελένης συζύγου Διον. Ζευγίτου, μετά την συμπλοκήν εισήλθεν εντός της οικίας της και λαβούσα δίκαννον εμπροσθογεμές πλήρες σκαγίων επυροβόλησε κατά της αντιπάλου της άνευ όμως αποτελέσματος. Η αποπειραθείσα συλληφθείσα παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-Ο Παν. Κρουστούρης πάσχων τας φρένας και έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του χωροφύλακος του σταθμού Ανδρούσης Παν. Κάρτσωνα επετέθη κατ’ αυτού κατενεγκών αλλεπάλληλα δια ράβδου κτυπήματα εις την κεφαλήν. Ο χωροφύλαξ βλέπων ότι διατρέχει κίνδυνον εξήγαγε την ξυφολόγχην του και τραυμάτισεν αυτόν εις την κεφαλήν και την ωμοπλάτην.

-Ο Σωτήριος Πτερνέας, κάτοικος Καλαμών, επωφελούμενος της κρατούσης συγχύσεως κατά την είσοδον των επιβατών εις το πετρελαιοκίνητον πλοίον των αδελφών Μουνδρέα αφήρει μικρά δοχεία ελαίων τα οποία επώλει. Ο ειρημένος συνελήφθη προχθές υπό της αστυνομίας παρ’ ης δύο εκ των κλεπτομένων δοχείων ανεκαλύφθησαν και κατεσχέθησαν εις το οπωροπωλείον του Στυλ. Κουρέα παρ’ ω είχον αφεθεί προς φύλαξιν. Ούτος παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.