Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός άθλιος από πάσης απόψεως τας τελευταίας ημέρας. Οι δρόμοι καντήντησαν τελευταίως αδιάβατοι συνεπεία της λάσπης και των λάκκων των.  Η κοσμική κίνησις παρ’  όλα αυτά ζωηροτάτη. Οι κινηματογράφοι κάθε βράδυ συγκεντρώνει αρκετόν κόσμον.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Σωτήριος  Κοταράκος, κάτοικος Καλαμών, κατηγορούμενος επί κλοπή, Παν. Θεοδωρόπουλος εκ Σιτσόβης επί αδίκω επιθέσει, Ηλ. Σταυρόπουλος εκ Μεθώνης και Αθ. Καρίγιαννης εκ Ρωμυρίου επί αδίκω επιθέσει, Γεώργ. Κολοτσούρης εκ Καλαμών επί αλιεία δια φλόμου, Δημ. Κόλιας εκ Γλιάτα επί αισχροκερδεία, Παν. Γκότσης εξ Αετού επί παρανόμω υλοτομία, Γ. Χαριτόπουλος εκ Φιλιατρών επί λιποταξία.

-ΤΟ Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας προκήρυξε διαγωνισμόν ενεργηθησόμενον την 20ή Φεβρουαρίου δια την κατάληψιν 35 θέσεων στατιστικών υπαλλήλων εις δι’ εκάστην των Νομαρχιών του Κράτους με βαθμόν και μισθόν υπουργικού γραφείου β΄ τάξεως. Προσόντα απολυτήριον  Γυμνασίου.

-ΔΙΑ την σκυρόστρωσιν των οδών της Κοινότητος Φιλιατρών εδαπανήθησαν κατά το τρέχον έτος δρ. 14.570.