Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας

Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας

Με την αριθ. 27549/1986 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο, όπως τροποποιήθηκε ακολούθως με την 80370/543/1-9-1992 όμοια απόφαση, επιχειρήθηκε η πολεοδομική οργάνωση του ομώνυμου Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Με το από 8/1/1997 Προεδρικό Διάταγμα καθορίστηκαν τα όρια του οικισμού Παραλίας Βέργας και αμέσως μετά την έκδοση του Π.Δ. αυτού ξεκίνησε η διαδικασία τη εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης Βέργας.

Μετά την παρέλευση 7 περίπου ετών από την ως άνω τελευταία τροποποίησή του (1992), το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την αριθ. ως άνω 897/199 απόφασή του αποφάσισε την αναθεώρηση και επέκταση του ισχύοντος ΓΠΣ λόγω της επέκτασης των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Δημήτρης Χριστοφιλόπουλος