ΣΑΤΕ: Ζητά ακύρωση “φωτογραφικής” διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας

ΣΑΤΕ: Ζητά ακύρωση “φωτογραφικής”  διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας

Επείγουσα επιστολή σε υπουργείο Υποδομών & ΕΑΑΔΗΣΥ να ερευνήσουν τι υποκρύπτεται πίσω από τις φωτογραφικές διατάξεις του διαγωνισμού

Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”» ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με επείγουσα επιστολή-«κόλαφο» προς το Δήμο Τριφυλίας, κάνοντας λόγο περί “φωτογραφικής” διακήρυξης και εκφράζοντας παράλληλα διαμαρτυρία στο υπουργείο Υποδομών και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου «να διερευνήσουν τι υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις πρόδηλες φωτογραφικές διατάξεις».

Η επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Τριφυλίας, υπόψη του δημάρχου Γεωργίου Λεβεντάκη και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει ως θέμα «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: “Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλος Άγρας” (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:187128)».

Σε αυτή αναγράφεται: «Κύριοι, κατόπιν ενημέρωσης εταιρειών-μελών μας πληροφορηθήκαμε ότι στην εν θέματι διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο “22Ε – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης” έχετε περιλάβει σωρευτικές απαιτήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις προϋποθέσεις που θα όφειλε μια αναθέτουσα Αρχή να θέσει για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό ύψους 10.502.800,00 ευρώ, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό αναιτίως και αδικαιολογήτως τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα με το εν λόγω άρθρο απαιτείται: “Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης: α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη διασφάλιση ποιότητας, για τη δραστηριότητα στην κατασκευή υδραυλικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων. β) Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, για την δραστηριότητα στην κατασκευή υδραυλικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων. γ) Πιστοποιητικό ISO45001:2018 ή ισοδύναμο για τη Διαχείρισης Υγιεινής &Ασφάλειας στην Εργασία, για τη δραστηριότητα στην κατασκευή υδραυλικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων. δ) Πιστοποιητικό κατά ISO 39001:2012 για τη διενέργεια του μεταφορικού έργου στα δημόσια έργα. ε) Πιστοποιητικό κατά ISO 50001:2018 για τη διαχείριση του ενεργειακού συστήματος στην κατασκευή υδραυλικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων. στ) Πιστοποιητικό SA 8000 για την κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα στην κατασκευή υδραυλικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων”.

Ως Σύνδεσμος που εκπροσωπεί την εργοληπτική επιχειρηματικότητα της χώρας για περισσότερο από μισό αιώνα θεωρούμε ότι οι εν λόγω σωρευτικές απαιτήσεις σε ISO είναι απολύτως περιττές για το συγκεκριμένο έργο, δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα και, εν τέλει, παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Ακόμη περισσότερο δε, η απαίτηση τα εν λόγω ISO να είναι σε ισχύ ΠΡΙΝ από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθιστά πλήρως “φωτογραφική” την εν θέματι διακήρυξη.

Υπό αυτό το πλαίσιο ζητούμε την ακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού και κοινοποιούμε την παρούσα διαμαρτυρία στο υπουργείο Υποδομών και την ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου με τις αρμοδιότητες κι ευθύνες που τους έχει παραχωρήσει ο νομοθέτης να διερευνήσουν τι υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις πρόδηλες φωτογραφικές διατάξεις».

Αξίζει να τονισθεί το γεγονός πως ήδη έχουν υποβληθεί δύο προσφυγές ανωνύμων εταιρειών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για ακύρωση του διαγωνισμού ή όρων της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται ως παράνομοι, αδικαιολόγητοι, αντιφατικοί και ασαφείς και ότι «η προσβαλλομένη Διακήρυξη και ο επίμαχος Διαγωνισμός εν γένει βρίθουν ουσιωδών παραβάσεων ενωσιακού και εθνικού δικαίου, παραλείψεων, ασαφειών και παρατυπιών, οι οποίες καθιστούν παράνομη την όλη διαγωνιστική διαδικασία». Ακολούθως παρενέβη και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) ζητώντας ακύρωση του διαγωνισμού, γιατί στο άρθρο “22Ε – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης”, κατά τον ΣΑΤΕ, «οι εν λόγω σωρευτικές απαιτήσεις σε ISO είναι απολύτως περιττές για το συγκεκριμένο έργο, δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα και, εν τέλει, παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης» και «ακόμη περισσότερο δε, η απαίτηση τα εν λόγω ISO να είναι σε ισχύ ΠΡΙΝ από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθιστά πλήρως “φωτογραφική” την εν θέματι διακήρυξη».

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ, εκτός της ακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο Τριφυλίας, ζητά από το υπουργείο Υποδομών και την ΕΑΑΔΗΣΥ, «με τις αρμοδιότητες κι ευθύνες που τους έχει παραχωρήσει ο νομοθέτης, να διερευνήσουν τι υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις πρόδηλες φωτογραφικές διατάξεις»…