Διαγωνισμός για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023

Διαγωνισμός για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023

Την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 1.024.193,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.270.000 ευρώ συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, και πηγή χρηματοδότησης 651.366,84 ευρώ από το  ΕΣΠΑ 2014-2020 και 618.633,16 ευρώ από δημοτικούς πόρους, θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 300 ημερολογιακές ημέρες.

Μικρό ιστορικό
Η ιστορία κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας ξεκινά από τη δημαρχοντία Παναγιώτη Νίκα και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του, σήμερα θα έπρεπε να λειτουργεί! Ωστόσο, πέρασε από “σαράντα κύματα”, ενώ αρχικά υλοποιήθηκε το πρώτο τμήμα του.

Το υπόλοιπο έργο της μεγάλης κερκίδας του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, στο Νέδοντα, είχε προϋπολογισμό 1.270.000 ευρώ. Κατά το διαγωνισμό μειοδότησε οικονομικός φορέας που πρόσφερε έκπτωση 50,08%.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με καθυστέρηση άνω των τεσσάρων μηνών, ζήτησε από τον προσωρινό μειοδότη να προσκομίσει “ελλείποντα δικαιολογητικά”, τα οποία εκείνος δεν κατέθεσε.

Ακολούθως τον απέκλεισε από τη συνέχεια της διαδικασίας και απευθύνθηκε στο δεύτερο μειοδότη, η έκπτωση του οποίου έχει ύψος 35,75%, που αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ σε σχέση με την έκπτωση του 50,08%, σύμφωνα με όσα είχαν επισημάνει οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια και ο δεύτερος μειοδότης αποσύρθηκε, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να συζητά με τον τρίτο και με επιπλέον κόστος επιβάρυνσης του έργου 350.000 ευρώ!

Ο Βασίλης Κοσμόπουλος είχε επισημάνει την έκπληξή του με το συγκεκριμένο διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι δεν έχει ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση, παρά την πολύχρονη επαγγελματική του δραστηριότητα ως μηχανικού και στο παρελθόν ως εργολάβου.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης είχε θέσει τα ίδια ζητήματα, σχολιάζοντας επίσης ότι “εδώ φαίνεται με ενάργεια, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, μια μεθόδευση να πάει το έργο σε συγκεκριμένο μειοδότη”. Είχε δε τονίσει ότι η οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο είναι σοβαρή, ενώ είχε υπογραμμίσει ότι η μόνη καθαρή λύση είναι η επανάληψη του διαγωνισμού.

Τελικά, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή απευθύνθηκε στη Διαχειριστική Αρχή (σ.σ. το έργο εκτελείται μέσω ΕΣΠΑ) με πρόταση την επανάληψη του διαγωνισμού. Αυτή έγινε δεκτή, υπό τον όρο ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023, οπότε ολοκληρώνεται και η συμβατική προθεσμία. Η Δημοτική Αρχή “βλέπει” ως απόλυτα εφικτό το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση του έργου και έτσι αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού.

Α.Π.