Μικροδάνεια «EaSI», έως 25.000 ευρώ

Μικροδάνεια «EaSI», έως 25.000 ευρώ

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων οι περισσότερες τράπεζες συμμετέχουν στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI», με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια, με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις, έως 25.000 ευρώ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΥΗΣΕΩΝ
Λόγω της παροχής εγγύησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων δε λαμβάνονται από τον πελάτη εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση, πέραν τυχόν ενοχικών (προσωπικές εγγυήσεις).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΤΥΧΟΝ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ»;
Ένας, ο συνηθέστερος, τρόπος διασφαλίσεως απαιτήσεων (εκτός της εκχώρησης απαίτησης και της αναδοχής χρέους) είναι η σύμβαση εγγυήσεως (ενοχική – προσωπική εγγύηση). Τέτοια σύμβαση είναι εκείνη που συνάπτεται μεταξύ του δανειστή και τρίτου, με την οποία ο τρίτος αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή (Άρθρο 847 επ. ΑΚ).

Με την εγγύηση δημιουργείται τριπρόσωπη σχέση, ο τρίτος ονομάζεται εγγυητής, η οφειλή, την ευθύνη για την καταβολή της οποίας αναλαμβάνει ο εγγυητής, ονομάζεται κύρια οφειλή, ο δε οφειλέτης της κυρίας οφειλής ονομάζεται πρωτοφειλέτης. Ο εγγυητής ενέχεται σε εκπλήρωση της οφειλής του πρωτοφειλέτη. Πρόκειται για ίδια υποχρέωση του εγγυητή έναντι του δανειστή, για την οποία ο εγγυητής ευθύνεται όπως ο συνήθης οφειλέτης.

3 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων “EaSI” προσφέρει τρεις μορφές χρηματοδότησης, για καλύτερη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών:

•Μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σκοπού / Κεφαλαίου Κίνησης για την απόκτηση / δημιουργία πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την ανάπτυξη / επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

•Bραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

•Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζομένους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα ευρώ 2 εκ.

•Νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, ανάπτυξης

•Πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση

•Δε δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς

•Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της

•Δε βρίσκονται, σε γνώση τους, σε κατάσταση αποκλεισμού και ειδικότερα:

Ι. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.

ΙΙ. Δεν είναι καταχωρημένη στην κεντρική βάση δεδομένων αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008

ΙΙΙ. Κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη:

α. Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές

β. Η ίδια, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος

γ. Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii) β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να υποβληθούν στην τράπεζα.

•Να μη δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Τελικός Δικαιούχος, περιλαμβανομένης της εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων της

•Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεών τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό

•Να είναι εγκατεστημένες, να λειτουργούν και να επενδύουν στην Ελλάδα

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με:

Ι. Παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)

ΙΙ. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και σχετικών προϊόντων.

ΙΙΙ. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.

ΙV. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις

V. Δραστηριότητες συναφείς με έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών σχετικές με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, που αφορούν:

•Στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

•Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), στα ηλεκτρονικά καζίνο, σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σκοπός: Η χρηματοδότηση Επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαιο κίνησης Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια / εξοπλισμό

Ποσό: Από ευρώ 1.000 έως ευρώ 25.000

Διάρκεια Χορήγησης: 1 έως 6 έτη

Νόμισμα: Το δάνειο θα χορηγείται αποκλειστικά σε ευρώ (ευρώ)

Επιτόκιο: Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χρηματοδότησης ΜΜΕ, σήμερα 5,85%, πλέον περιθωρίου και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75.

Το τελικό επιτόκιο (εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν.128/75) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% και είναι μειωμένο σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια της τράπεζας κατά τουλάχιστον 0,5% λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από το ΕΤαΕ.

Αποπληρωμή: Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

Εκταμιεύσεις: Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις

Εξασφαλίσεις: Αποκλειστικά ενοχικές (προσωπικές) εγγυήσεις, ως βασική προϋπόθεση της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγύηση έως 6 έτη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα διατίθεται από την τράπεζα με καταληκτική ημερομηνία 30/9/2025, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος