Δήμος Τριφυλίας: Παράταση για ταρτάν Σταδίου Φιλιατρών

Δήμος Τριφυλίας: Παράταση για ταρτάν Σταδίου Φιλιατρών

Ομόφωνη απόφαση στο θέμα «Χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου “Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών” (Α.Μ. 13/2019)» ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 9ΡΖΜΩΗΕ-ΩΨ0 και σε αυτή καταληκτικά αναγράφεται πως η Ο.Ε. αποφασίζει ομόφωνα ότι «εγκρίνει την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών” (Α.Μ. 13/2019), για πενήντα τρεις (53) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης, ήτοι έως τις 14/6/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2022». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ