Πλατεία Γαργαλιάνων: Προσφυγή κατά της νέας διακήρυξης διαγωνισμού ανάπλασης

Πλατεία Γαργαλιάνων:  Προσφυγή κατά της νέας διακήρυξης διαγωνισμού ανάπλασης

Προδικαστική προσφυγή κατά της νέας διακήρυξης διαγωνισμού για την «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» κατατέθηκε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) από οικονομικό φορέα και η εξέτασή της ορίστηκε να γίνει στις 16 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, οικονομικός φορέας κατέθεσε προδικαστική προσφυγή που στρέφεται κατά της με ΑΔΑΜ 22PROC010654283 2022-05-31 διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189572 και με αντικείμενο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων».

Αίτημα της προσφυγής είναι η ακύρωση της διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων», επί σκοπώ απάλειψης των πληττόμενων όρων της.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί και αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, στις 27 Μαΐου 2022, ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση (σ.σ. αριθ. απόφασης: 114/2022) στο θέμα «Καθορισμός εκ νέου των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 918ΩΩΗΕ-6ΨΒ, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει το θέμα.

Αντιδράσεις στη συνεδρίαση προκάλεσε και πρόσθετος όρος που εισήγαγε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος, με τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν, κάνοντας λόγο, ουσιαστικά, για εμμονή της Δημοτικής Αρχής στο έργο, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας, καθώς και ισχυριζόμενοι ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, αναφέροντας τις αποφάσεις του Δ.Σ., αλλά και αντιδρώντας για μη σύννομους, «φωτογραφικούς» όρους, με λάθη και ασάφειες, όπως ισχυρίστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τους όρους και τον πρόσθετο όρο που εισήγαγε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος, ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς τόνισε: «Προφανώς δε βάλατε μυαλό από την ακύρωση των φωτογραφικών όρων του διαγωνισμού. Η διακήρυξη που προτείνετε εξακολουθεί να είναι γεμάτη λάθη και ασάφειες. Με μία ματιά στο άρθρο 19.1 καταλαβαίνουμε με τι προχειρότητα έχει γραφτεί (διαγραφές, άλλα χρώματα, δύο αριθμοί ταυτόχρονα, ασάφεια). Ο συντάκτης της διέγραψε πρόχειρα τους όρους που ακύρωσε η ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ) και άφησε ό,τι μπορούσε. Παράλληλα, έχουν προστεθεί όροι περιορισμού, κατά τη γνώμη μου, του ανταγωνισμού. Έχουν μπει όροι και απαιτήσεις επί ποινής αποκλεισμού σε διάφορα τυχαία σημεία της διακήρυξης (π.χ. άρθρο 24) καθ’ υπέρβαση της νομοθεσίας.

Ο δε όρος που προτείνει ο αντιδήμαρχος δεν είναι σύννομος, κατά τη γνώμη μου, για πολλούς λόγους: πρόκειται για όρο εκτέλεσης της σύμβασης και όχι κριτήριο επιλογής. Μπορεί προφανώς κάποιος με μία τεχνική εταιρεία να δώσει προσφορά και να πάρει το διαγωνισμό, ακόμα και αν δεν έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο από αυτά τα μηχανήματα.

Απλά, για να εκτελέσει το έργο θα πρέπει να τα κατέχει ή να τα μισθώσει. Ακόμα όμως και αν δεχτούμε ότι μπορείς να απαιτείς κάτι τέτοιο (που δεν μπορείς), αυτό λέγεται κριτήριο τεχνικής ικανότητας και θα πρέπει να μπει στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης.

Για να μπει εκεί, απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Υποδομών (άρθρο 76 του Ν.4412/2016). Σε κάθε περίπτωση και αυτή η διακήρυξη, κατά τη γνώμη μου, είναι καταδικασμένη να ακυρωθεί πάλι στην ΕΑΔΗΣΥ. Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζω όχι».

Του Ηλία Γιαννόπουλου