Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ παρελθούσαν νύκτα περί ώραν 12ην του μεσονυκτίου εγένετο έναρξις πυρκαϊάς εις την όπισθεν του Εμπορικού Επιμελητηρίου κειμένην οικίαν του Γεωργίου Αθαν. Γκουζούλη εις την οποίαν διαμένει η οικογένεια Γεωργίου Αλεξανδροπούλου. Το πυρ προήλθεν του μαγειρείου της οικίας, κατεσβέσθη ευθύς ως ήρχισε να διαδίδεται απειλητικώς χάριν εις την σωστικήν και έγκαιρον επέμβασιν των αυτοκινήτων καταβρεκτήρων χωρίς να προξενήση αξιολόγους ζημίας.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα οι κάτοικοι της παραλίας ανεστώθησαν από το εξής κωμικοτραγικόν γεγονός. Ο Ιωάννης Ρουσάκης έκαμνεν επάλειψιν του ίππου του δι’ οινοπνεύματος υπό το φως μιας λυχνίας την οποίαν εκράτει πλησίον του η σύζυγός του. Εις μίαν όμως στιγμήν αφηρημάδας της επλησίασε την λυχνίαν τόσον ώστε το οινόπνευμα ανεφλέγη, ο δε ίππος αλγών εκ των φλογώσεων απεχαλινώθη και ετράπη προς τα περιβόλια, όπου και ανευρέθη μετά πάροδον πλείστης ώρας έχων υποστή τρομερά εγκαύματα.

-Ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του Αθ. Γιαννακοπούλου και συναντήσας τούτον έξωθι της Μαδαίνης, μετά λογομαχίαν δε δια την ενοχοποίησίν του ως δράστου γενομένης κλοπής επυροβόλησε κατ’ αυτού δια του δικάννου του όπλου και τον ετραυμάτισεν θανασίμως εις την κεφαλήν, εξ ου τραύματος και εξέπνευσεν μετ’ ολίγον.