Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον παρά την συνοικίαν Ταξιαρχών αρτιγέννητον βρέφος άρρεν αβάπτιστον τα οποίον παρεδόθη εις την δημοτικήν αρχήν, ίνα μεριμνήση δια την διατροφήν και φύλαξίν του.

-Ο ποιμήν Κυριάκος Νικολούδης, κάτοικος Μηλέας μετά του υιού του Νικολάου συμπλακέντες μετά του Σταύρου Σκορδάλη, εφόνευσαν τούτον πυροβολήσαντες κατ’ αυτού επανειλημμένως δι’ όπλου γκρα και περιστρόφου. Οι φονείς συνελήφθησαν και απεστάλησαν ενταύθα.

-Ο Παύλος Αλεξ. Σειλάς και η σύζυγός του Αικατερίνη, κάτοικοι Σπερχογείας, έχοντες προηγουμένας αφορμάς μετά του Κ. Γιαννίκου επετέθησαν κατ’ αυτού εις θέσιν Χαλίκια και τον εμωλώπισαν εις το πρόσωπον δια των χειρών των.

-Ο Χρ. Σαρδέλης κάτοικος Δεσύλλα εισελθών την νύκτα δι’ ωθήσεως της θύρας εις την οικίαν της Ευρυδίκης συζύγου Ν. Ηλιακοπούλου με σκοπούς αθεμίτους επετέθη κατ’ αυτής και την εκτύπησεν δια ροπάλου ελαφρώς εις την ωμοπλάτην. Την επομένην συλληφθείς ωδηγήθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος αφαιρέσας τα συνταξιοδοτικά έγγραφα του σωφέρ Στ. Παπαθωμοπούλου εκ τινός σακκιδίου του αυτοκινήτου εξηργύρωσε ταύτα εις το Ταμείον Τριφυλίας λαβών δρχ. 900. Συλληφθείς ωδηγήθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.