Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η ζέστη εκόπασε κάπως κατά τας τελευταίας ημέρας και οι συμπολίται κατά τας βραδυνάς ώρaς απολαμβάνουν την δροσερήν αύραν, εξερχόμενοι εις τα διάφορα κέντρα.

-ΜΟΛΙΣ χθες εγνώσθησαν τα αίτια τα οποία ηνάγκασαν την εκ της Βρύνης Γιαννούλαν σύζυγον Ιω. Παπαηλιού ν’ εγκαταλείψη το εκ κλεψιγαμίας τεχθέν παρ’ αυτής άρρεν βρέφος και το οποίον ως ήτο επόμενον απέθανεν εκ ατροφίας.

ΕΚ της ενεργηθείσης ανακρίσεως απεδείχθη ότι η δράστις προέβη εις την διάπραξιν του αδικήματος διότι ο σύζυγός της ηπείλησεν αυτήν επανειλημμένως να την διαζευχθή κατόπιν της παρασπονδίας, ίνα απαλλαγή δε αύτη του βρέφους της το οποίον είχε συλλάβη τέσσαρας μήνες πριν της στέψεώς τους μετά του νυν συζύγου της, προέβη εις την παράνομον πράξιν της.

-Ο Περικλής Πέτροβας εκ Διαβολιτσίου Μεσσηνίας, επιτυχών τας προ τινών ημερών εις τας επί πτυχίω εξετάσεις, ανηγορεύθη διδάκτωρ του Δικαίου με τον βαθμό άριστα.