Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την αίθουσαν της Εμπορικής Σχολής σήμερον (ώρα 10η πρωινή) θα τελεσθή η σχολική αυτής εορτή, διοργανωθείσα κατά τρόπον εξησφαλίζοντα πλήρη επιτυχίαν. Θα παιχθούν υπό κατηρτισμένων μαθητών διάφορα μουσικά τεμάχια, ως επίσης και διαλέξεις επί διαφόρων θεμάτων του κύκλου των μαθημάτων της Σχολής. Θα παραστούν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οι επίσημοι προσκληθέντες καταλλήλως κ.λπ.

-ΣΗΜΕΡΟΝ την πρωίαν (ώρα 9.30) κάμνει έναρξιν των εργασιών του εις το Γ΄ ενταύθα Δημοτικόν Σχολείον αρρένων το συνέδριον των Δημοδιδασκάλων Μεσσηνίας, κατά το οποίον θα συζητηθούν διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. Μεταξύ των άλλων θα συζητηθή και το περί αυτοδιοικήσεως των σχολείων και το περί μετατροπής του σημερινού σχολείου εις σχολείον εργασίας κατά το επικρατούν εσχάτως εν Ευρώπη και Αμερική σύστημα. Προσεκλήσθηαν αι αρχαί της πόλεως και οι πρόεδροι των διαφόρων σωματείων και συλλόγων.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Μεθώνης, ότι ο Ιωάννης Σαββάκης, κάτοικος Ταβέρνας, πάσχων εκ φυματιώσεως και άλλης αθεραπεύτου νόσου έθεσε τέρμα εις την ζωήν του βληθείς δια περιστρόφου συστήματος Μπράουνικ εις την κεφαλήν.