Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Ευάγγελος Δαμελάκης δια προηγουμένας αφορμάς περιελθών εν Παραλία εις έριδα μετά του Βασιλείου Μαμαλούκα εξήγαγε φαλτσέταν και ετραυμάτισε τούτον ελαφρώς εις την ωμοπλάτην, συλληφθείς δε υπό των προστρεξάντων αστυνομικών οργάνων παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Αντ. Σαμπατζιώτης μεταβάς νύκτωρ εις την οικίαν του επ’ αδελφή γαμβρού του Θεοδ. Γώγου επετέθη κατ’ αυτού δια μαχαιριδίου, σπεύσασα δε η σύζυγός του και επεμβάσα ίνα τους διαχωρίση ετραυματίσθη δια του μαχαιριδίου ελαφρώς εις τους δακτύλους της δεξιάς χειρός.

-Η κατ’ έτος τελουμένη μεγάλη εμποροζωοπανήγυρις Θουρίας από της 26ης μέχρις της 30ής Ιουνίου εφέτος προμηνύεται εκτάκτως ζωηρά καθ’ όσον υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου ελήφθησαν όλως εξαιρετικά μέτρα δια την εξυπηρέτησιν των εμπόρων και επισκεπτών.

-Ο Παναγιώτης Ιω. Αδαμόπουλος, κάτοικος Ράδου της Μεσσήνης, μεταβάς εις τον αγρόν του ομοχωρίου του Δημ. Αθανασοπούλου αφήρεσεν ένα σάγμα όνου το οποίον ευρίσκετο εκεί εγκαταλελειμμένον. Συλληφθείς απεστάλη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.