Δήμος Τριφυλίας: Διαγωνισμοί για προμήθειες σκυροδέματος & οικοδομικών υλικών

Δήμος Τριφυλίας: Διαγωνισμοί για προμήθειες  σκυροδέματος & οικοδομικών υλικών

Αποφάσεις καθορισμού όρων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για «Προμήθεια Σκυροδέματος» και «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» έλαβε σε συνεδρίασή της την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Στην απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Σκυροδέματος”», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6Ρ6ΚΩΗΕ-ΩΘΥ, αναγράφεται: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Ο Δήμος Τριφυλίας σχεδιάζει την υλοποίηση της προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του. Πρόκειται για την προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 & C16/20. Για τη διενέργεια των εν λόγω εργασιών θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Το Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνέταξε την αριθ. 15/2022 Τεχνική Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης και ζητά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τον καθορισμό των όρων του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 110.723,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)…».

Ο Παναγιώτης Αλευράς τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω κατά, διότι δεν υπάρχει εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για τη χρήση του σκυροδέματος».

Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία: «Εγκρίνει την αριθ.15/2022 Τεχνική Μελέτη, καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης και συντάσσει τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθεια Σκυροδέματος” με τους κάτωθι όρους:… (σ.σ. παρατίθεται το κείμενο της Διακήρυξης για την προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών του Δήμου Τριφυλίας)».

Στη Διακήρυξη ορίζονται: Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22/07/2022. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/07/2022. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 08/08/2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10/08/2022 και ώρα 10:00. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2022.

Στην απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΝΙ7ΩΗΕ-Ω3Ρ, αναγράφεται: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Ο Δήμος Τριφυλίας σχεδιάζει την υλοποίηση της προμήθειας Οικοδομικών Υλικών (τσιμέντο, άμμος οικοδομής, πλέγμα Τ139, κυβόλιθοι, χαλίκι, τσιμεντοσωλήνες Φ60, Φ80 & Φ100, πλάκες πεζοδρομίου κ.ά.), για το έτος 2022, απαραίτητων για την υλοποίηση οικοδομικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας. Για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Το Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνέταξε την αριθ.17/2022 Τεχνική Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης και ζητά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τον καθορισμό των όρων του εν λόγω διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 112.779,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)…».

Ο Παναγιώτης Αλευράς τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω κατά, διότι δεν υπάρχει εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη χρήση των οικοδομικών υλικών».

Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία: «Εγκρίνει την αριθ.17/2022 Τεχνική Μελέτη, καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης και συντάσσει τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”, με τους κάτωθι όρους:… (σ.σ. παρατίθεται το κείμενο της Διακήρυξης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Τριφυλίας)».

Στη Διακήρυξη ορίζονται: Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22/07/2022. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/07/2022. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 08/08/2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11/08/2022 και ώρα 10:00. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2022.

Του Ηλία Γιαννόπουλου