Εκτιμητής για τις απαλλοτριώσεις στο Φιλιατρινό φράγμα

Εκτιμητής για τις απαλλοτριώσεις  στο Φιλιατρινό φράγμα

Διαγωνισμό για την ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή που θα υπολογίσει την αξία απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου για τα αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης του Φιλιατρινού φράγματος στη Μεσσηνία, προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Έκθεση εκτίμησης
Το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού» έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Στο πλαίσιο του 2ου υποέργου, με τίτλο «Απαλλοτριώσεις», θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση συνολικής έκτασης 391.776,43 μ.  Από τη συνολική έκταση, τα 321.000,57 μ. εγκρίθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου το Σεπτέμβριο του 2021, ενώ τα 70.775,86 μ. εγκρίθηκαν με απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης το Φεβρουάριο του 2022.

Όπως προβλέπει ο νόμος, πρέπει να ζητηθεί η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή.

Πιστοποιημένος εκτιμητής
Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η ανάθεση εκτίμησης της αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, της απαλλοτρίωσης του έργου για τα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος, σε ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή.

Το έργο του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή αφορά στη σύνταξη έκθεσης που θα περιλαμβάνει τα εξής:

-Εκτίμηση των απαλλοτριούμενων ακινήτων για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου αυτοτελώς όπως εδαφική έκταση, λοιπές ουσιώδεις κτηριακές ή παραγωγικές εγκαταστάσεις και επικείμενα του ακινήτου (δέντρα, φυτείες, περιφράξεις κ.λπ.).

-Εκτίμηση περί της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 2971/01, για όσες ιδιοκτησίες το αιτηθούν.

-Εκτίμηση της τυχόν απομείωσης της αξίας των τμημάτων των ακινήτων που απομένουν μετά την απαλλοτρίωση, για όσες ιδιοκτησίες το αιτηθούν.

Ο χρόνος παράδοσης της εκτίμησης είναι 78 εργάσιμες ημέρες.

Της Βίκυς Βετουλάκη