Μία ακόμη παράταση στο έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά

Μία ακόμη παράταση στο έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά

Έχει γίνει – και δικαιολογημένα – ανέκδοτο. Ο λόγος για το έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από πέρυσι (αρχές Αυγούστου), έχει πάρει τρεις παρατάσεις και Κύριος οίδε πότε θα τελειώσει. Ας μην ψάξουμε για τις ευθύνες αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Άλλωστε, it takes two to tango…

Στη χθεσινή, λοιπόν, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής συζητήθηκε το αίτημα του εργολάβου της ανάπλασης της Αναγνωσταρά για παράταση μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο το οποίο έχει αποσταλεί στο Δήμο Καλαμάτας.

Τελικά, σύμφωνα και με την εισήγηση της Οικονομικής  Επιτροπής, “το άρθρο 153 παρ. 1.α του Ν.4938/06-06-2022 παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου μέσω υποβολής δήλωσης που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος και αναφέρει ότι η ανωτέρω δήλωση «από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

Η διάρκειά της, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (06-06-2022), ήτοι έως 06-12-2022″.

Με βάση τα παραπάνω ισχύοντα η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε μία ακόμα παράταση του έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι και ότι η νέα προθεσμία θα είναι καταληκτική.
Α.Π.