Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ νεωτέρας διατάξεως της διοικήσεως Χωροφυλακής αντικαθίσταται το άρθρον 17, της περί κινήσεως των αυτοκινήτων διατάξεως και ούτω επιτρέπεται εις τα εκτελούντα την τακτικήν συγκοινωνίαν Καλαμών – Παραλίας αυτοκίνητα, να διέρχωνται την πρώτην παραλιακήν οδόν από του Τελωνείου και πέραν μέχρι του ανατολικού συνοικισμού προσφύγων κατά μήκος της αποβάθρας και ουχί δια των γραμμών των τροχιοδρόμων και χωρίς να διέρχωνται δια κάμψεως των οδών Φαρρών – Σανταρόζα και Μαιζώνος.

-Ο αγροφύλαξ της περιφερείας Ανδρούσης Ιω. Κωνστ. Θεοδοσόπουλος συναντήσας εν τη θέσει Μαύρη Λίμνη της περιφερείας Ανδρούσης την 17έτιδα Μαρίαν θυγατέρα Χρίστου Νταφίκου απεπλάνησεν αυτήν μετελθών ακατανόμαστα μέσα. Ο διαφθορεύς μαθών κατόπιν ότι παρά του πατρός της παθούσης επεδόθη κατ’ αυτού μήνυσις, εξηφανίσθη.

-Ο Γεώργιος Κ. Κουκουβίνος συνελήφθη υπό της αστυνομίας πλησίον της παραλιακής ακτής καθ’ ην στιγμήν ητοιμάζετο να κάμη χρήσιν των εις χείρας του κρατουμένων φυσιγγίων δυναμίτιδος μετά καψυλλίων δια την αλιείαν ιχθύων.