Προκηρύχθηκε εκ νέου η ψηφιοποίηση των Πολεοδομιών

Προκηρύχθηκε εκ νέου  η ψηφιοποίηση των Πολεοδομιών

Στην, εκ νέου, προκήρυξη του έργου, προϋπολογισμού 150,7 εκατ. ευρώ (ή 226,1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), για την ψηφιοποίηση περίπου 3,5 εκατ. αρχείων Πολεοδομιών προχώρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το έργο, που θα υλοποιηθεί ως συμφωνία-πλαίσιο, περιλαμβάνει ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώριση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση των φακέλων των αδειών δόμησης. Επαναπροκηρύχθηκε από το ΤΕΕ επειδή η αρχική δημοπράτησή του ακυρώθηκε σε συνέχεια ενστάσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα e-Αδειες του ΤΕΕ. Στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από ένα εκατομμύριο αυθαίρετες κατασκευές.

Το πληροφοριακό σύστημα των ψηφιοποιημένων αδειών δόμησης θα συνδεθεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη –έργο που υλοποιούν ο ΟΤΕ με την Intrasoft–, όπου αποτυπώνεται τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται (όροι δόμησης, χρήσεις γης, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικές περιοχές κ.τ.λ.) σε κάθε κομμάτι γης σε όλη την επικράτεια.

Όπως αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης του έργου, το φυσικό αρχείο των Πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπλέον, το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές (έχει συμβεί αρκετές φορές), αλλά και τη φυσική γήρανση του χαρτιού που επέρχεται με το χρόνο.

Σκοπός είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων, αφενός, αφού το πέρας των ετών και οι χώροι αποθήκευσής τους προκαλούν τη φυσική φθορά των εγγράφων, και, αφετέρου, η εύκολη πρόσβαση και διάθεση/αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος όγκος τους καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.

Επιπλέον, η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα είναι διαλειτουργική με άλλες πλατφόρμες, θα επιτρέψει την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, την εξάλειψη της διαφθοράς και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δόμηση και το χωρικό σχεδιασμό στους τομείς του τουρισμού, των παραγωγικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων και της κατοικίας στο σύνολο.

Το νέο σύστημα με τις ψηφιοποιημένες άδειες δόμησης θα παράσχει την άμεση πρόσβαση στα σχέδια των κτηρίων, γεγονός που θα επιτρέψει την προκαταρκτική και άμεση εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας οικιστικών περιοχών της χώρας. Όπως και τη μελέτη και υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο προγραμμάτων πολιτικής προστασίας, προσδιορισμού τρωτότητας και σχεδίων ανθεκτικότητας και προσαρμογής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 16η Σεπτεμβρίου.