Προϋποθέσεις για οινοποίηση σύμφωνα με την Διεύθυνση Οικονομίας Μεσσηνίας

Προϋποθέσεις για οινοποίηση σύμφωνα με την Διεύθυνση Οικονομίας Μεσσηνίας

Για τις προϋποθέσεις οινοποίησης ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, στη σχετική της ανακοίνωση τονίζεται αναλυτικά: «Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της 2453/235850/20-09-2019 ΥΑ (3673 Β΄):

-Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή οίνου, στην εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων, στην εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων πριν από το στάδιο της οινοποίησης, καθώς και στην εμπορία εμφιαλωμένων οίνων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμπελοοινικού τομέα.

-Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. και σε αυτήν καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και στοιχεία που αφορούν στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στη δυναμικότητας αυτής και στην έγκριση πιστοποίησής της για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

-Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών στο εν λόγω μητρώο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία μεταβολής.

-Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα “βιβλία αποθήκης” και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από το δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται ανά αποθήκη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνο στη δήλωση συγκομιδής, συμπληρώνεται το πεδίο με την ένδειξη “ιδιοκατανάλωση”. Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και Δήλωση Παραγωγής και να τηρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία αρχεία, για την παραγωγή και εμπορία οίνου.

β) Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί (μη μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων) σε περίπτωση που επιθυμούν να παράξουν οίνο για ιδιοκατανάλωση οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή ή/και εμπορία οίνου.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις α) και β) δηλαδή όσον αφορά στους “οινοποιούς χωρίς οινοποιείο”, ισχύουν τα κάτωθι:

-Η παραγωγή ή/και η εμφιάλωση του παραγόμενου οίνου θα πρέπει να γίνεται σε νόμιμο οινοποιείο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών Οίνων, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

-Απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του “οινοποιού χωρίς οινοποιείο”, και του οινοποιείου, το οποίο προτίθεται να αναλάβει την παραγωγή και εμφιάλωση του οίνου για λογαριασμό του πρώτου. Στο συμφωνητικό θα πρέπει, εκτός των άλλων πληροφοριών, να αναφέρεται σαφώς ποιες δεξαμενές θα χρησιμοποιηθούν για τον οίνο του “οινοποιού χωρίς οινοποιείο”.

-Θα πρέπει, επίσης, οι διαδικασίες παράδοσης της πρώτης ύλης, της οινοποίησης από τον οινοποιό έως και την εμφιάλωση να αναγράφονται στο “βιβλίο” του οινοποιείου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

-Αντίστοιχα όλα αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται και στο “βιβλίο” του “οινοποιού χωρίς οινοποιείο”, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες στο οινοποιείο, ποσότητες νωπών σταφυλιών αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα».