Σε πρόγραμμα η ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Σε πρόγραμμα η ενεργειακή  αναβάθμιση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας την προσεχή Τετάρτη τα μέλη της θα κληθούν να αποφασίσουν και για την «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ”, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών».

Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, ο Δήμος Καλαμάτας, επειδή δε διαθέτει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, για την ωρίμανση μελετών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών του υποδομών, προτίθενται να συνεργαστεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Ο.Τ.Α, για την υλοποίηση δύο παρεμβάσεων:

I. «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”»

II. «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτηριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπηρεσιών και εργασιών της πρώτης παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδες και εκατό ευρώ (65.100 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την παρέμβαση ΙΙ, αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτηριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά του κτηριακού αποθέματος του Δήμου Καλαμάτας (παλαιότητα, επιφάνεια, αριθμός χρηστών, στοιχεία καταναλώσεων), παρουσιάζεται σημαντική σκοπιμότητα υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (και ως εκ τούτου συμπερίληψής τους σε Πρόταση Χρηματοδότησης του Δήμου) στα εξής κτήρια: Μέγαρο Χορού, 1ο – 2ο ΕΠΑΛ – Εσπερινό ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας (Κτήρια Α και Β), 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσει το έργο «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτηριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας», με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων».

Για αυτό το λόγο έχει απευθυνθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Μεσσηνίας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και το προσωπικό για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπηρεσιών και εργασιών της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ (74.400 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το δε κόστος διοικητικής εξυπηρέτησης, για την υλοποίηση του περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (8.370 ευρώ).

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα επτά χιλιάδων και οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ, (147.870 ευρώ).

Με την ολοκλήρωση των δύο παρεμβάσεων θα έχουν επιτευχθεί:

-Η εξοικονόμηση ενέργειας ιδιαίτερα στα ενεργοβόρα κτήρια του Μεγάρου Χορού και του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ

-Η δυνατότητα αξιοποίησης του Μεγάρου, με την ενσωμάτωση των χρήσεων της λειτουργίας της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς και της λειτουργίας ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.
Α.Π.