Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ οι Νομάρχης και Νομίατρος εξέδραμον μέχρι Μεσσήνης ίνα λάβουν γνώσιν των μέτρων άτινα ελήφθησαν και λαμβάνονται δια την καταπολέμησιν του δαγκείου. Κατά πληροφορίας των η καθαριότης της πόλεως είναι άψογος, οι δε ασθενείς εκ δαγκείου δεν υπερβαίνουν τους 20.  Πάντες δε ούτοι είχον προσβληθή εκ δαγκείου εις άλλας πόλεις.

-ΑΦΙΚΕΤΟ εν Καλάμας εκ Παρισσίων ο χειρούργος ωτορινολαρυγγολόγος ιατρός Γεωργόπουλος, διπλωματούχος του Πανεπιστημίου των Παρισίων, επιμελητής του καθηγητού της Ωτορινολαρυγγολογίας Sebileau εν τω Νοσοκομείω Sariboisiere και θα παραμείνη μέχρι της 10ης Οκτωβρίου.

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ριζικώς δια των νεωτέρων μεθόδων της χειρουργικής τας ωτίτιδας, ρινίτιδας, αμυγδαλίτιδας, φαρυγγίτιδας, λαγυργίτιδας και αναλαμβάνει οίαν δήποτε χειρουργικήν επέμβασιν επί της κεφαλής και λαιμού.

ΕΚΤΕΛΕΙ οισοφαγοσκοπήσεις και βροχοσκοπήσεις δια του ειδικού Appareil de Bruninos και αφαιρεί τα ξένα σώματα (καρφίτσες, μετάλλινα νομίσματα, οδοντοστοιχίας κ.λπ.) εκ του οισοφάγου και της τραχείας.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ με τέλειον χειρουργικόν υλικόν δέχεται καθ’ εκάστην εν τη κλινική του ιατρού Δημοπούλου κειμένη εν τη οδώ Αριστομένους.