Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΡΑΓΙΚΗ αδελφοκτονία έλαβε χώραν την 24ην οδεύοντος και περί ώραν 2αν μ.μ. εν Γιαννιτσανίκοις υπό τας ακολούθους περιστάσεις. Ο επταετής Παναγιώτης Κότσης ενώ περιεργάζετο ένα βραχύκαννον όπλον του πατρός του, νομίζων ότι τούτο ήτο κενόν, χάριν παιδιάς έσυρε την σκανδάλην τούτου. Το όπλον όμως τυγχάνον πλήρες εξεπυρσοκρότησε και η σφαίρα εύρε την παρατυχούσαν εκεί αδελφήν του Ευαγγελίαν ετών 3, εις την κοιλίαν και την αφήκεν άπνουν.

ΤΟ γεγονός ανεφέρθη την επομένην (προχθές) εις την Εισαγγελικήν Αρχήν υπό του πατρός του θύματος δια τα περαιτέρω. Μέχρι της χθες δεν είχεν ενεργηθή νεκροψία επί του πτώματος του θύματος, διότι ως ανεκοίνωσε το Α΄ Αστυνομικόν Τμήμα τέσσαρες ιατροί προσκληθέντες όπως μεταβούν επί τόπου εδήλωσαν ότι αδυνατούν λόγω ασθενείας.

-ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ χθες περί ώραν 6.30 μ.μ. βληθείς εις την κεφαλήν δι’ όπλου γκρα ο ογδοηκοντούτης Αλέξιος Μαγέτος εντός της εις την συνοικίαν Νησάκι της πόλεώς μας οικίας του. Ο εν λόγω γέρων προέβη εις το απονενοημένον τούτο διάβημα, διότι κατετρύχετο εκ νευρασθενείας. Σχετικών ανακρίσεων επελήφθη το Β΄ Αστυνομικόν Τμήμα εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται η ανωτέρω συνοικία.