Πριν 94 χρονια

Πριν 94 χρονια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας αφίχθησαν δια της τακτικής εξ Αθηνών αμαξοστοιχίας οι Σουηδοί ιατροί Χους και Νεμιλόιν, προκειμένου να μελετήσουν την νόσον του δαγκείου, ούτως ώστε να καταστή δυνατή η καταπολέμησις αυτής εις περίπτωσιν εμφανίσεως επιδημίας εις την πατρίδα των. Χθες οι ανωτέρω συνοδευόμενοι και υπό του Νομιάτρου Μεσσηνίας κ. Αδαμοπούλου, εξέδραμον εις Μεσσήνην προς μελέτην της εκεί καταστάσεως όσον αφορά στην επιδημίαν.

-Το Υπουργείον υγιεινής προνοίας και αντιλήψεως, δι’ εγγράφου του, παρακαλεί τον ενταύθα Νομάρχην, όπως εν σχέσει με την υπ’ αριθμ. 3348 ε.έ. αναφοράν του, «περί μεταφοράς προσφυγικών παραπηγμάτων εκ της ενταύθα πλατείας προς ανέγερσιν Λαχαναγοράς, αναφέρη εις αυτό, ποίαι επί του προκειμένου εγένοντο ενέργειαι και πώς έχει το ζήτημα.

-Ο αντιπρόεδρος Θουρίας δια της από 28ης Σεπτεμβρίου ε.έ. δι’ αναφοράς του προς την Νομαρχίαν, αναφέρει ότι εις την περιφέρειαν Θουρίας ενέσκηψεν άγνωστος θανατηφόρος νόσος επί των όνων και ίππων. Εν συνεχεία αναφέρει ότι μέχρι προχθές εσημειώθησαν άνω των δέκα κρουσμάτων και παρακαλεί όπως μεταβή ο Νομοκτηνίατρος προς διάγνωσιν της νόσου.