1,2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας για δράσεις προληπτικής ιατρικής

1,2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας για δράσεις προληπτικής ιατρικής

Μια ακόμα διεκδίκηση του Δήμου Καλαμάτας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ελήφθη απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγγειακά προβλήματα στο Δήμο Καλαμάτας».

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.238.016 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω Πράξη χρηματοδοτείται μέσω του ΠΕΠ «Πελοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σημειώνεται ότι μέσω της δράσης προληπτικής ιατρικής θα παρασχεθούν υπηρεσίες σε 1.000 ωφελουμένους του Δήμου Καλαμάτας.

Τι περιλαμβάνει η δράση
Η δράση προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγειακά προβλήματα στοχεύει να προσεγγίσει: Πολίτες ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Υπερήλικες κάτοικους του Δήμου Καλαμάτας.  Πολίτες με συμπτώματα τύπου ζάλης, αδυναμίας, αισθήματος παλμών, προ- λιποθυμικό ή λιποθυμικό επεισόδιο χωρίς προηγούμενο καρδιολογικό ιστορικό. Άτομα που υπέστησαν καρδιακό επεισόδιο, επέμβαση ή χειρουργείο καρδιάς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η τακτική παρακολούθησή τους από ειδικό καρδιολόγο της πόλης. Εργαζομένους σε επαγγέλματα έντασης εργασίας, ηλικίας άνω των 40 ετών. Αθλητές και αθλούμενους όλων των ηλικιών.

Μέσω της δράσης δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να ενισχύσει και να διευρύνει την κοινωνική του πολιτική σε όλο το εύρος της γεωγραφικής του επικράτειας και για το σύνολο των δημοτών, όπου και να βρίσκονται, μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Ο ανάδοχος θα παράσχει κέντρο παρακολούθησης και επικοινωνίας (call center), μέσω του οποίου θα γίνεται αναζήτηση των πιθανών ωφελούμενων σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και υποστήριξη αυτών.

Το κέντρο παρακολούθησης και επικοινωνίας (call center) θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από 9.00 έως 19.00 και θα παράσχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες: Ενημέρωση των υποψήφιων ωφελούμενων για το πρόγραμμα. Αναζήτηση πιθανών ωφελούμενων της Δράσης αξιοποιώντας στοιχεία που θα παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Τεχνική υποστήριξη των ωφελουμένων της Δράσης. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για παροχή διευκρινίσεων επί της γνωμάτευσης.

Σημειώνεται ότι για κάθε πολίτη του Δήμου θα δημιουργείται ο Φάκελος Υγείας από το αρμόδιο στέλεχος της ομάδας έργου με τα δημογραφικά του στοιχεία και λοιπά δεδομένα υγείας, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων και online εργαλείων. Ο Φάκελος Υγείας, εκτός από τα αρχικά δημογραφικά δεδομένα και ατομικό αναμνηστικό ιστορικό και δεδομένα μέσω ειδικών ερωτηματολογίων, σταδιακά θα εμπλουτίζεται με δεδομένα εξετάσεων.

Αναλυτικά, ο ανάδοχος του έργου θα διαθέτει κατάλληλο σετ τηλεϊατρικής, αποτελούμενο από tablet με ειδική εφαρμογή φακέλου υγείας και διασυνδεδεμένο ασύρματο εξοπλισμό για τη διενέργεια εξετάσεων. Στη συνέχεια θα διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις με το διασυνδεδεμένο εξοπλισμό. Όλα τα δεδομένα θα συγχρονίζουν στο πληροφοριακό σύστημα του αναδόχου, που θα είναι προσβάσιμο από ειδικό ιατρό, θα είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία για τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Επιπροσθέτως, θα είναι δυνατή η διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες όπου κριθεί απαραίτητο (π.χ. άυλη συνταγογράφηση μέσω ΗΔΙΚΑ).

Θα αξιοποιηθούν εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ιατρική και την πρόληψη, οι οποίες θα ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων, εφαρμογές στις οποίες θα μπορεί να προστεθούν στο μέλλον μια σειρά από υπηρεσίες, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

Η δράση θα αναπτυχθεί με τη χρήση μικρών και ανθεκτικών φορητών συσκευών, τις οποίες θα διαθέτει ο ανάδοχος. Κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από έναν επεξεργαστή που θα τροφοδοτείται από ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Η συσκευή που θα τοποθετηθεί στον ωφελούμενο με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα του, θα πραγματοποιεί ένα διαρκές καρδιογράφημα τουλάχιστον μέχρι και 2 εβδομάδες και θα αποθηκεύει τα δεδομένα σε ενσωματωμένη μνήμη.

Μετά το πέρας των δύο (2) εβδομάδων θα γίνεται η συλλογή της συσκευής από κάθε ωφελούμενο για να πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων από ιατρό καρδιολόγο και να εκδίδεται η σχετική γνωμάτευση. Εάν απαιτηθεί, η διαδικασία τοποθέτησης συσκευής για επανάληψη της συλλογής νέων δεδομένων θα είναι εφικτή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δοθεί και φορητή συσκευή παρακολούθησης άλλων λειτουργιών (πχ πιεσόμετρο, σπιρόμετρο, γλυκόζης κ.λπ.). Στη συνέχεια θα γίνεται επικοινωνία με τον ωφελούμενο, μέσω call center, για γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και αν απαιτηθεί, γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε άλλον ιατρό της επιλογής του ωφελουμένου για περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων.

Η λειτουργία της δράσης θα εποπτεύεται από ένα πληροφοριακό σύστημα – Κέντρο Ελέγχου, το οποίο θα διαθέτει ο ανάδοχος του έργου. Στο πληροφοριακό σύστημα – Κέντρο Ελέγχου θα μεταφέρονται τα δεδομένα των φορητών συσκευών ενσύρματα για τον ωφελούμενο. Η πρόσβαση στα δεδομένα των ωφελουμένων θα υπακούει σε όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων και θα μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα της ομάδας έργου του αναδόχου. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα υποστηρίζει και την επικοινωνία με άλλες συσκευές, που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν από κάποιους ωφελούμενους παράλληλα με τη βασική συσκευή καταγραφής του καρδιογραφήματος.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο ανάδοχος θα εναρμονίζεται με το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της Διεύθυνσης Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων του Δήμου Καλαμάτας, που έχει ως αποστολή τη μέριμνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν με βάση την αρχή της καθολικής κάλυψης και με συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα προταθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων για παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της κοινωνίας.