Δημοπρατείται στις 3 Νοεμβρίου το υδατοδρόμιο Καλαμάτας

Δημοπρατείται στις 3 Νοεμβρίου  το υδατοδρόμιο Καλαμάτας

Με νέους όρους και για 12 χρόνια

Προκηρύχθηκε χθες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας ο νέος διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου του χωροθετημένου υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας, στη δυτική προκυμαία.

Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος φανερός πλειοδοτικός (προφορικός) και θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 3 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Για 12 χρόνια

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας (και ώρα 10.00 π.μ.) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το ελάχιστο του ανταλλάγματος χρήσης χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας ορίσθηκε στο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, αντί 1.000 ευρώ που ήταν στον πρώτο διαγωνισμό, ενώ ο χρόνος μίσθωσης θα είναι 12 έτη.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο χώρος που θα διατεθεί θα είναι διαστάσεων 120 τ.μ., με 8 μ. κάθετα στην προβλήτα και 15 μ. κατά μήκος της προβλήτας, κειμένου στη δυτική προβλήτα λιμένα Καλαμάτας, εντός των ορίων της νέας περίφραξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το έργο «Τροποποιήσεις-Προσθήκες

Υποδομών Χ.Ζ. Λιμένα Καλαμάτας» και συγκεκριμένα 6 μ. πριν από τη νότια πύλη της νέας περίφραξης.

Επίσης, δεσμεύεται η απαραίτητη θαλάσσια έκταση για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής προβλήτας σχήματος «Γ» μήκους 20 μέτρων Χ 2 και πλάτους 4 μ.

Υποχρέωση του πλειοδότη – παραχωρησιούχου είναι να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή και λήψη άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Υποχρεώσεις

Ο παραχωρησιούχος που θα προκύψει από τη δημοπρασία υποχρεούται με αποκλειστική του δαπάνη να προβεί:

-Στην εκπόνηση όλων ανεξαιρέτως των μελετών και την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη λειτουργία του υδατοδρομίου στη θέση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας. Παράλληλα θα καταθέσει τεχνικό φάκελο για όλα τα λιμενικά έργα προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

-Στην εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του.

-Στη συντήρηση του υδατοδρομίου, καθ’ όλη τη διάρκεια που ορίζεται στην απόφαση παραχώρησης.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από το ΥΝΑΝΠ και την παραλαβή του χώρου να ολοκληρώσει την κατασκευή του υδατοδρομίου και να προχωρήσει στην λήψη της άδειας λειτουργίας.

Οι απαιτούμενες εργασίες για το σκοπό αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνουν την περίφραξη και διαμόρφωση του χερσαίου χώρου, την εγκατάσταση προβλήτας για την πρόσδεση των υδροπλάνων, την εγκατάσταση υποδομής πυρόσβεσης, την εγκατάσταση και εξοπλισμό του χώρου αναμονής και ελέγχου των επιβατών, την πιστοποίηση από την αρμόδια επιτροπή και τη λήψη της άδειας λειτουργίας.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας ο παραχωρησιούχος θα καταβάλει ως ποινική ρήτρα το ποσό των 250 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη