Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους πελάτας κινήσεως, η οποία αναφέρει ότι  δυνάμει της σχετικής συμβάσεως υποχρεούνται να διακόπτωσι το ηλεκτρικόν ρεύμα από της δύσεως του ηλίου μέχρι της 9ης μ.μ.

ΕΠΕΙΔΗ τελευταίως παρατηρείται μείωσις του ηλεκτρικού φωτισμού ήτις οφείλεται εις το ότι πολλοί εκ των πελατών κινήσεως δεν συμμορφούνται με την σύμβασιν, παρακαλούμεν αυτούς, όπως μη κάμνωσι χρήσιν του ηλεκτρικού ρεύματος προς κίνησιν από της δύσεως του ηλίου μέχρις της 8ης μ.μ. και τούτο μέχρι παραλαβής και τοποθετήσεως της προς πολλού παραγγελθείσης γεννητρίας, εν εναντία δε περιπτώσει θα ευρεθώμεν εις την δυσάρεστον ανάγκην να εφαρμόσωμεν την σύμβασιν, ήτοι να διακόψωμεν την περαιτέρω παροχήν ρεύματος.

-ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ εξ Αθηνών η Δις Κατίνα Χρ. Θεοφιλοπούλου, κομίσασα πλουσίαν και εκλεκτήν συλλογήν μοδέλλων της χειμερινής εποχής και καστορίων φετρ – φλαμάν, οργεστρούς και φερτ – μουσολίν και φοτρ – φανταζί. Τιμαί απολύτως λογικαί.