“Βάλτωσε” το έργο της επισκευής του κτηρίου της “Ηλέκτρας”

“Βάλτωσε” το έργο της επισκευής  του κτηρίου της “Ηλέκτρας”

Απόφαση για έκπτωση του εργολάβου αλλά και παράταση 6 μηνών

Το έργο επισκευής του κτηρίου του πρώην κινηματογράφου “Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου δημιούργησε πολλές ελπίδες, αφού με την ανακαίνισή του θα ενισχύονταν η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική δυναμική της πόλης, καθώς αποκαθιστώντας τις υποδομές του κινηματογράφου ευνοείται η ευρύτερη χρήση του και η ενίσχυση του τομέα της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας. Δυστυχώς, το έργο δε σημείωσε την πρόοδο που προσδοκούσαν τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι πολίτες της Καλαμάτας.

Η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 3/6/2021 με προθεσμία 15 μήνες και λήξη την 2α/9/ 2022.

Με την από 29/3/2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται: α) την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 6 μήνες και β) την αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος του έργου για λόγους που οφείλονται, αφενός, στο σοβαρό ατύχημα που είχε το δεύτερο μέλος της αναδόχου, ομορρύθμου εταιρείας του έργου και, αφετέρου, στην εξαιρετικά υψηλή αύξηση του κόστους των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Της απόφασης είχαν προηγηθεί η προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ανωτέρω απόφαση απεστάλη για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και βρέθηκε νόμιμη. Στη συνέχεια, απεστάλη πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η ανάδοχος εταιρεία με αίτησή της ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης με στόχο- αν και το εταιρικό της σχήμα είναι η ομόρρυθμη εταιρεία – την εξασφάλιση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπογραφή της, επικαλούμενη παράλληλα λόγους «αναδιάρθρωσης» του εταιρικού σχήματος, οι οποίοι προέκυψαν από ανωτέρα βία και συγκεκριμένα από το ατύχημα του μέλους της, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με έγγραφο απέρριψε το ανωτέρω αίτημα της αναδόχου εταιρείας και δεδομένου ότι η εταιρεία δεν προσήλθε για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κηρύχθηκε έκπτωτη με απόφαση της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά της απόφασης έκπτωσης η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ένσταση ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για την ένσταση αυτή είναι υπό σύνταξη οι απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για να αποσταλούν στο Τεχνικό Συμβούλιο που έχει την αρμοδιότητα του γνωμοδοτικού οργάνου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι πράγματι υπήρξαν δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της ομόρρυθμης αναδόχου εταιρείας εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού, λόγω ατυχήματος εκτός του έργου, ενός εκ των μελών της εταιρείας, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι έχει ήδη δοθεί το εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής στην «επιμήκυνση» του χρονοδιαγράμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επιπλέον: 1. Το γεγονός ότι η Διαχειριστική Αρχή, με έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση της αιτηθείσας από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης. 2. Ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 2α/9/2022.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας περί οριστικοποίησης ή μη της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση του έργου θα πρέπει να είναι χρονικά ενεργή, αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 2/3/2023, με υπαιτιότητα του αναδόχου βάσει του σχετικού άρθρου του Ν 4412/2016.

Έτσι, έχουμε το παράδοξο ο εργολάβος να κηρύσσεται έκπτωτος, αλλά και να του δίνεται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες! Πάντως, σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην τελευταία της συνεδρίαση, ενώ υπερψήφισαν την εισήγηση, δε γνωρίζουν αν το έργο μπορεί να συνεχιστεί με τις παραπάνω συνθήκες…
Α.Π.