Διαγωνισμός για την κατασκευή του Πάρκου Ελιάς

Διαγωνισμός για την  κατασκευή του Πάρκου Ελιάς

Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας

Την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) του έργου  «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρου πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας» – Έργο 2 «Κατασκευή υπαίθριου πάρκου ελιάς», με προϋπολογισμό 473.790,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 587.500,00 ευρώ συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7322.07 και πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο (352.500 ευρώ) και ιδιωτικούς πόρους (235.000 ευρώ), θα συζητήσει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 300 ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την εισήγηση, πρόκειται να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου φιλικός σε όλους, ευέλικτος και πολυχρηστικός, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο Δήμος Καλαμάτας σε έκτασή του, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την ελιά.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης, παρελήφθησαν από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας οι οριστικές μελέτες που αφορούν στη δημιουργία ενός Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς, το οποίο θα υποβληθεί ως υποέργο 2 στην Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου», με προϋπολογισμό 587.500 ευρώ με ΦΠΑ.  Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται ως υποέργο 1 η μελέτη που αφορά στη «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Φυτειάς».

Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετέχει στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» και ειδικά στη Δράση 1.1. με τίτλο: «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών», διεκδικώντας τη σχετική χρηματοδότηση σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.

Τεχνική έκθεση

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη ενός δημόσιου χώρου αφιερωμένου στην ελιά, ο Δήμος Καλαμάτας οραματίστηκε έναν αστικό χώρο ανοιχτό στο κοινό, μέσα στον οποίο ο επισκέπτης θα έρθει σε επαφή με την ελιά και το λάδι ως ιδέα και ως σύμβολο, αλλά και ως ζωοδοτική πηγή οικονομικής δραστηριότητας για την περιοχή της Μεσσηνίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Πρωτεύουσα λειτουργία θα είναι να θέτει την ελιά και τον πολύτιμο καρπό αυτής, το λάδι, καθώς και τον τρόπο παραγωγής αυτού άλλοτε και τώρα, στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Στη συνέχεια, πάνω σε αυτόν τον καμβά να μπορεί να στηθεί ένα πλέγμα συναφών χρήσεων, όπως ενημερωτικές δράσεις, υπαίθριες αγορές σχετικές με τοπικά προϊόντα, ομαδικές επισκέψεις στα υπαίθρια εκθέματα και να καταστεί ένας προσφιλής προορισμός για την απογευματινή βόλτα των κατοίκων.

Οικόπεδο μελέτης

Ο χώρος που επιλέχτηκε για το έργο αυτό αποτελεί ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας στα βόρεια όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, εμβαδού Ε=1824,48μ², από τα οποία τμήμα επιφάνειας 389,66μ² είναι ρυμοτομούμενο.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Καλαμάτας (ΦΕΚ 1019/27-10-86), στο Ο.Τ.1183 που ανήκει το ακίνητο καθορίζονται Χρήσεις Γης «Χώρος Πράσινου», ενώ με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ-77/ΑΑΠ/2011) στο Ο.Τ.1183 καθορίζονται Χρήσεις Γης «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι» και η χρήση που προτείνεται είναι συναφής με το χαρακτήρα του.

Η επιφάνεια μελέτης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση τόσο των χώρων του πάρκου όσο και την επιφάνεια των όμορων πεζοδρομίων εμβαδού 1.464,69μ² και 535,17μ² αντίστοιχα. Η συνολική επιφάνεια της επέμβασης ανέρχεται σε 1.999,86μ². Το γήπεδο βρίσκεται επί του κόμβου της Νέας Εισόδου, στη νοτιοανατολική πλευρά αυτού, αποτελώντας βασική θέα κατά την είσοδο του επισκέπτη στην πόλη.

Σημαντικά τοπόσημα της περιοχής, που δίνουν επίσης ιδιαίτερη αξία στη θέση αυτή, είναι το Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας, ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου και ο ποταμός Νέδοντας, τα οποία είναι όλα θεατά από το χώρο του Πάρκου.

Έχει ύψος 34 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι σχεδόν επίπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του, με εξαίρεση την ύπαρξη ενός χαμηλού πρανούς, ύψους 1 έως 1,3 μ., κατά μήκος της βόρειας πλευράς.