Ο Δήμος Καλαμάτας παραμένει σε αναζήτηση νέων χώρων στάθμευσης

Ο Δήμος Καλαμάτας παραμένει σε αναζήτηση νέων χώρων στάθμευσης

Η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας με απόφασή της, σε προηγούμενη συνεδρίαση, κατάρτισε τους όρους και συνέταξε τη διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής, όσον αφορά στη μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Καλαμάτας.

Ειδικότερα, περιγράφηκαν οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει το κάθε προσφερόμενο ακίνητο και ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν εννέα (9) προσφορές οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, για να κρίνει την καταλληλότητα των ακινήτων και να συντάξει σχετική έκθεση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτων και από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία, προέκυψε ότι από τα εννέα (9) ακίνητα – οικόπεδα, τα πέντε (5) μπορούσαν να προκριθούν στη β’ φάση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Με πρόσκληση του δημάρχου κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι – ιδιοκτήτες των πέντε (5) ακινήτων – οικοπέδων να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

Τελικά, κατατέθηκε μόνο μία προσφορά για οικόπεδο στην περιοχή του κέντρου της Καλαμάτας, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές δεν υπήρξε ενδιαφέρον.