Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμού για τη δακοκτονία

Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμού για τη δακοκτονία

Με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσφατα ανεπτυγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών της δακοκτονίας, καθώς και την εξοικείωση των εμπλεκόμενων φορέων στη χρήση τους, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “Δήμητρα” προχώρησαν στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

Την εν λόγω σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησής του ορίζεται σε συνολικά 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα υπάρξει βελτιστοποίηση στην αποτελεσματικότητα των δολωματικών δεκασμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και, κατά συνέπεια, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου, με συνακόλουθη προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων.

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το εθνικό μας προϊόν, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Η πιλοτική εφαρμογή των ανεπτυγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής θα γίνει σε περιορισμένη έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το έργο αφορά στην αρχική εξοικείωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων με τις προτεινόμενες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης των δολωματικών ψεκασμών μέσω GPS, ενώ με τη χρήση ροομέτρων θα προσδιορίζεται επακριβώς η ποσότητα ψεκαστικού υγρού ανά επιφάνεια ψεκασμού. Επίσης, θα δημιουργηθούν ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες που θα καταγράφονται οι ψεκασμένες και αψέκαστες περιοχές μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένου μοντέλου.

Τα δε δεδομένα θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες.