Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ Κυριακήν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης επεσκέφθη τον προσφυγικόν συνοικισμόν Ανατολικής Παραλίας δια να πληροφορηθή εκ νέου την κατάστασιν των προσφύγων υπό θρησκευτικήν έποψιν και πώς δύνανται να εξυπηρετηθώσιν αι θρησκευτικαί ανάγκαι των εκεί κατοικούντων, δεδομένου ότι εις και μόνος ιερεύς εν Παραλία δεν επαρκεί, αλλά και η απόστασις του μόνου εν Παραλία Ναού είναι μακρά.

ΑΙ εντυπώσεις του Σεβ. εκ της επισκέψεως ταύτης υπό πάσαν έποψιν υπήρξαν δυσάρεστοι. Άμα τη εμφανίσει του Σεβ. Μητροπολίτου περιεκύκλωσαν αυτόν άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και διεμαρτύροντο τόσον δια την έλλειψιν εκκλησιαστικής υπηρεσίας όσον και δια την κατάστασιν της κατοικίας των. 

Αι στέγαι των παραπηγμάτων είναι τόσον κατεστραμμέναι, ώστε οι εν αυτοίς οικούντες πλέον εις τα ύδατα εκ των βροχών, το δε σπουδαιότερον θα πνίξη αυτούς η θάλασσα εν περιπτώσει, συνήθει άλλως, καθ’ ην εξαγριωθή τον χειμώνα αφού εις το χείλος αυτής τα παραπήγματα κείνται.

Ο Σεβασμιώτατος είπεν εις αυτούς να συστήσωσιν επιτροπήν μεθ’ ης θέλει συνεννοηθή περί εξευρέσεως των μέσων προς θεραπείαν των εκκλησιαστικών των αναγκών. Περί δε της άλλης αυτών καταστάσεως, συνέστησεν εις αυτούς να απευθυνθώσιν εις τους αρμοδίους.