Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ εις τους Τελώνας του Κράτους, διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, δια της οποίας η τιμή της μεταλλικής δραχμής κανονίζεται μεγαλυτέρα κατά μίαν δραχμήν επί των περισσοτέρων ειδών, των οποίων η τιμή της πωλήσεως ωρίσθη κατά μίαν δραχμήν μεγαλυτέρα της μέχρι τούδε τοιαύτης.

-ΕΚ Φιλιατρών ανηγγέλθη ότι εις τον διευθυντήν του εκεί καταστήματος της Τραπέζης Αθηνών απεστάλη ανώνυμος επιστολή δια της οποίας ηπειλείτο ούτος δια θανάτου, αν δεν απέστελλεν εις οριζόμενον μέρος δραχμάς 25.000. Η επιστολή παρεδόθη εις την αστυνομίαν παρ’ ης απεκαλύφθη και συνελήφθη ο ανωνυμογράφος Ιω. Τσάλτας εκ Φιλιατρών, ο οποίος ωμολόγησε την πράξιν του, απεστάλη δε εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-Ο εκ του χωρίου Βελή Γρηγόριος Καρβέλας προσληφθείς προ μηνός ως υπηρέτης του Αν. Αλεξοπούλου εν Χαντζή, αφού αφήρεσεν εκ της οικίας του κυρίου του εν επανωφόριον και άλλα τινά είδη αξίας δραχμών 500, εξηφανίσθη, συνελήφθη όμως την επομένην εν Μεσσήνη παρά της εκεί Αστυνομίας, κατεσχέθησαν δε και τα κλοπιμαία.