Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η ενσκήψασα την προπαρελθούσαν νύκτα θύελλα μετά σφοδρωτάτου ανέμου υπήρξε γενική καθ’ όλην την Μεσσηνίαν, εκ της ραγδαιοτάτης δε βροχής οι πλείστοι των χειμάρρων υπερεξεχείλισαν χωρίς να προξενήσουν ευτυχώς ζημίας.

Ο σφοδρός άνεμος υπήρξεν επιζήμιος εις την περιφέρειαν του τέως Δήμου Άριος, δια τον ελαιόκαρπον και τα οπωροφόρα δένδρα, εξ ων τινά παρεσύρθησαν. Οι κάτοικοι Μεσοποταμίας από της πρωίας της χθες επεδόθησαν εις την συλλογήν των ελαιών.

-ΚΑΤΟΠΙΝ εγγράφου της Αστυνομίας συνήλθεν εκτάκτως το κοινοτικόν συμβούλιον Οιχαλίας ίνα λάβη αποφάσεις επί της υποδεικνυομένης μεταρρυθμίσεως της τελουμένης εκεί αγοράς.

ΤΟ συμβούλιον έχον υπόψη την σχετικήν γνώμην του Εμπορικού Συλλόγου, απεφάσισεν όπως η αγορά μείνη όπως έχει, πλην των λαχανικών και λοιπών καρπών δια την πώλησιν των οποίων καθώρισεν τόπον υπό της γεφύρας Αγίας Μαρίνης μέχρι της οικίας Ηλ. Ι. Λυμπεροπούλου.